Geri Dön

Duyurular

2017 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları

30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince;

Bankamız nezdinde 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2017 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zamanaşımı tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurulmaması halinde kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Bankamız zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yer alan zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

www.vakifyatirim.com.tr/ytm

BİST Pay Piyasası Seansı Gün Ortası Bölümünün Saatlerinin Değiştirilmesi

Borsa Yönetim Kurulu’nun 11.02.2016 tarih ve 2016/03 sayılı toplantısında Pay Piyasası’nda mevcut durumda 12.30 - 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen seansın gün ortası tek fiyat bölümüne ilişkin saatlerin 13.00 - 14.00 arası olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu düzenlemeyle seansın sabahki bölümünün saat 12.30 yerine 13.00’da sonlandırılacağı, öğleden sonraki bölümünün ise 13.30 yerine 14.00’da başlatılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yeni uygulama, 2016 yılı yaz saati uygulamasının devrede olacağı ilk işlem günü 28 Mart Pazartesi günü başlayacaktır.

PAY PİYASASI SEANSININ BÖLÜMLERİ MEVCUT SAATLER YENİ SAATLER (*)
Açılış 09.15 - 09.35 09.15 - 09.35
Sürekli İşlem Bölümü 09.35 - 12.30 09.35 - 13.00
Tek Fiyat Bölümü 09.35 - 12.30 09.35 - 13.00
Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü 12.30 - 13.30 13.00 - 14.00
Sürekli İşlem Bölümü 13.30 - 17.30 14.00 - 17.30
Tek Fiyat Bölümü 13.30 - 17.30 14.00 - 17.30
Kapanış 17.30 - 17.37 17.30 - 17.37
Kapanış Fiyatından / Tek Fiyattan İşlemler Bölümü 17.37 - 17.40 17.37 - 17.40

*Saat değişiklikleri koyu şekilde belirtilmektedir. Devreye alma tarihi 28 Mart 2016’dır.

SPK İnternet Sitesi Asgari Bilgileri

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer vermesi gereken hususlara ilişkin açıklamalar için tıklayınız.

Borsa İstanbul A.Ş.’de İşlem Gören Paylara İlişkin İşlem Kuralları

Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)’nin 31.08.2015 tarihinde yayımlanan Kotasyon Yönergesi değişikliği doğrultusunda Yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nin devreye girmesi sonucunda “Gelişen İşletmeler Piyasası”nın Pay Piyasası bünyesine “Gelişen İşletmeler Pazarı” olarak alınmış olması ve Borsa’nın mevcut pazar ve isimlerinin değişmiş olması nedeniyle; Kurulun 30.10.2014 tarihli ve i-SPK.101.1 sayılı İlke Kararı ile duyurulan 30.10.2014 tarihli ve 31/1080 sayılı kararda değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda söz konusu değişiklikler 4 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin işlem kuralları için tıklayınız.

Bankamız Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca Bankamızın faaliyet izinlerinin yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru sonucunda Bankamızın ekteki tabloda belirtilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. İlgi izin kapsamında SPK tarafından Bankamıza verilen 15.01.2016 tarih ve BNK-021(025) numaralı yetki belgesi için tıklayınız. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri tablosu için tıklayınız.

Bankamızın yeni SPK Kanunu çerçevesinde almış olduğu yatırım hizmet ve faaliyet izinleri nedeniyle Kurul kararı ile iptal edilen Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bankamıza verilmiş olan 07.01.1997 tarih ve 25 sayılı (BNK/ASA-BD0025) “Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı” ve 05.05.2005 tarih ve 78 sayılı (BNK/TAASA-78) “Türev Araçları Alım Satımına Aracılık” yetki belgeleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmak üzere 16.12.2015 tarihinde Ticaret Sicilinden terkin edilmiştir.

BISTECH Geçişi Kapsamında BIST Pay Piyasası İşleyişi Değişiklikleri

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20/01/2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması sonrasında başlatılan çalışmalar neticesinde Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların tek bir işlem platformu üzerinden hizmet vermesi planlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda ilk aşama olarak 30/11/2015 tarihinde Pay Piyasası, Nasdaq Genium INET (BISTECH) olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınacaktır.

Bunun sonucunda gerek piyasa işleyişine gerekse piyasa kurallarına ilişkin yeni uygulamalar getirilecek ve mevcut uygulamaların bir kısmına son verilecektir.

Yapılacak geçiş kapsamında 27 Kasım 2015 Cuma günü seans kapanışından itibaren emir kabul edilemeyecektir. Geçiş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte emir iletimi tekrar başlatılacaktır.

BORSA İSTANBUL BISTECH Sistemiyle Birlikte Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Devreye Alınacak Uygulama Değişiklikleri ve Yeni Uygulamalar Özet Bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi içeren Borsa İstanbul’un yayınladığı kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


Yatırım Fonları Unvan Değişikliği

12.06.2015 tarihli 15 nolu Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. fonlarında kurucu değişikliği yapılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği kamoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 24.11.2015 tarihi itibarıyla kurucusu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olan yatırım fonları Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’ye devredilecektir. Bu tarih itibariyla söz konusu yatırım fonlarının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olan kurucu unvanı, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişecektir.

Fon kurucu değişikliği sonrasında da, yatırım fonu katılma payı alım satım işlemleri Bankamız aracılığı ile aynı şekilde gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Söz konusu fonların eski ve yeni unvanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Devredilen Fonun Unvanı Fonun Yeni Unvanı Fon Kısa Adı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 6. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi İnternet Likit Fonu Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 5. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 11. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu 9. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Fonu 2. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Değişken Fonu Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 4. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu Vakıf Portföy İkinci Değişken Fon 3. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu Vakıf Portföy İlkadım Değişken Özel Fon 7. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 8. Fon
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 10. Fon

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yatırımcı Bilgilendirme Uygulaması “e-CAS”

e-CAS: Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi Bilgilendirmesi

“e-CAS” (Electronic Customer Alert System- Elektronik Müşteri Uyarı Sistemi), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) tarafından yatırımcıları anlık bilgilendirmek ve uyarmak için 05.10.2009 tarihinde devreye alınan bir sistem olup bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında oluşabilecek muhtemel hata ve suistimallerin anında yatırımcı tarafından farkedilmesi ve oluşabilecek sistematik veya münferit risklerin azaltılması amaçlanmıştır.


e-CAS sistemi ile yatırımcılar;

1. Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine (satış, kıymet transferi, ödünç pay senedi piyasası işlemi, şartlı virman),
2. Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,
3. Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
4. Rehin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine ilişkin bilgilendirme alabilmektedirler.

03.10.2011 yılından itibaren “e-CAS engelleme aşaması” devreye alınmış olup e-CAS’a kayıt olmayan yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı pay senedi çıkış işlemlerinin, bu sistemle engellenmesi uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda MKK, 18.11.2014 tarih ve 682 no’lu genel mektubu ile 01.07.2015 tarihinden itibaren e-CAS uygulamasının genişletilmiş engelleme aşamasının, Sermaye Piyasası Kanunu’nun  II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 24. Maddesinde yer alan (1/2 fıkraları) “Hak sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik olarak MKK yatırımcı uyarı sistemine kayıtlılık, Kurul tarafından zorunlu tutulabilir. Yatırımcı uyarı sistemine kayıtlı olunmaması durumunda MKK tarafından belirlenen ve Kurulca onaylanan işlemlerin gerçekleştirilmesi engellenebilir.” hükümleri doğrultusunda devreye alınabileceğini belirtmiştir.


Bu sistemin devreye alınması durumunda (kesin geçiş tarihi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrıca alınacak bir kararla netleştirilecektir.) e-CAS uygulamasına kayıt olmamış yerli yatırımcılarımızın Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, Kıymet transferi ve şartlı virman işlemleri, Rehin/teminat aktarım işlemleri, Ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme işlemleri, EMKT’ye devir işlemleri, VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemleri Bankamız tarafından gerçekleştirilemeyecektir.


e-CAS sistemine kayıt olmak için https://portal.mkk.com.tr/portal/ linkine tıkladıktan sonra aşağıda belirtildiği üzere 3 farklı seçenek dahilinde üyelik gerçekleştirilebilmektedir. (Üyelik hakkında detaylı bilgi içeren Portal Üyelik İşlemleri Kılavuzu için tıklayınız.)


e-CAS’a üyelik için:

a) e-DEVLET Şifresi:

PTT şubelerinden alınan e-DEVLET şifreniz ile işlem yapabilirsiniz. e-DEVLET logosunu seçerek e-DEVLET şifreniz ile e-YÖNET ortamına giriş yapabilirsiniz.


b) T.C Kimlik Numarası ve MKK Şifresi:
MKK tarafından adresinize gönderilen MKK Şifreniz ile işlem yapabilirsiniz. MKK şifre talebinizi Tüm VakıfBank Şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Yeni şifre oluşturulması talepleri MKK’nın belirlediği ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.

c) MKK Sicil Numarası ve Şifresi: 

MKK sicil numaranız ve şifreniz ile işlem yapabilirsiniz. MKK sicil numarası ve şifre taleplerinizi Tüm VakıfBank Şubelerinden aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Yeni şifre oluşturulması talepleri MKK’nın belirlediği ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.

Yukarıda sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve aksaklığa uğramaması açısından müşterilerimizin e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

e-CAS 682 No’lu Genel Mektup için tıklayınız.

BIAŞ Paylarının İşlem Esaslarında 2 Ocak 2015 İtibariyle Uygulanacak Değişiklikler Hk.
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik 2 Ocak 2015 itibariyle uygulanmaya başlanacak değişiklikler ve ilaveler için tıklayınız.
2016 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları
30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince;

Bankamız nezdinde 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.vakifbank.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2016 tarihine kadar müşterilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır. İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler zamanaşımı tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması ve hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurulmaması halinde kanun gereği Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Kamuoyuna duyurulur. 

Bankamız zamanaşımı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yer alan zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


Bist Pay Piyasasında ve Gip'te Geçerli Olan Fiyat Adımlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

Borsa tarafından Pay Piyasasında ve Gelişen İşletmeler Piyasasında geçerli olan baz fiyat aralıkları ve bu aralıklara göre belirlenen fiyat adımları yeniden belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeler 10.03.2014 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

447 no’lu Genelge için tıklayınız.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Emir Bölme İşleminin Uygulamadan Kaldırılması

04.10.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) 1. Seans Tek Fiyat İşlem Yöntemi Saatlerinde Değişiklik ve Emir Bölme İşlevinin Uygulamadan Kaldırılması 27/09/2013 tarih ve 437 sayılı genelge gereğince uygulamaya alınacaktır.

437 no’lu Genelge için tıklayınız

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve GİP Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hk.

10 Haziran 2013 tarihinden itibaren PAY PİYASASI ve GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI birinci seans saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


  • Açılış seansı emir toplama aşaması –(15 dakika,9.15-9.30)
  • Açılış fiyatlarının belirlenmesi ve açılış işlemleri-(9.30)
  • Piyasa yapıcı ilk kotasyon girişi –(4 dakika,9.30-9.34)
  • Sistem-Otomatik ilk kotasyon atama –(9.34)
  • Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede aşaması –(2 saat 55 dakika,9.35-12.30)
  • Tek fiyat emir toplama aşaması –(2 saat 50 dakika,9.35-12.25)

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında Borsa İstanbul’un yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


BIST GENELGE

İMKB Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Saat Değişikliği
5 Nisan 2013 itibariyle İMKB PAY PİYASASI’nda ve GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI’nda birinci seans açılış emir toplama aşamasının 10 dakika uzatılarak 9.15-9.40 saatleri,
birinci seansın sürekli müzayede bölümünün ise 5 dakika uzatılarak 9.45-12.30 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
 
Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Birinci Seans Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında İMKB’nin yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İMKB YENİ İŞLEM SAATLERİ 421 NOLU GENELGE

İMKB Hisse Senetleri Piyasası Kapanış Seansı Uygulaması

Kapanış Seansı

Kapanış seansı, normal seans sürecinden kalan kotasyon hariç tüm emirlerin de aktarılması suretiyle, belirlenmiş zaman dilimi boyunca yeni emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın sisteme kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır.

Varant ve borsa yatırım fonları ile temerrüt, rüçhan hakkı kuponu işlem sıraları kapanış seansına dahil değildir.

Kapanış Seansı Aşamaları

Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 17:30 – 17:33)

Emir toplama aşaması – (3 dakika, 17:33 – 17:36)

Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 17:36 – 17:38)

Kapanış fiyatından/ tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 17:38 – 17:40)

Emir Aktarım Aşaması (17:30-17:33)

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemleri ile işlem gören menkul kıymetlerde Sistem’de işlem görmeden bekleyen pasif emirlerin kapanış seansında yer almalarının sağlanması amacıyla emir aktarımının yapıldığı ve kapanış seansında geçerli olan fiyat marjlarının hesaplandığı 3 dakikalık süreçtir. Bu süreçte, ilgili tüm menkul kıymetlerde kotasyon emirleri dışındaki bekleyen tüm emirlerin kapanış seansına aktarımı yapılmakta, kapanış seansında geçerli olacak fiyat marjları hesaplanmaktadır.Kapanış seansında bir menkul kıymete girilecek emirlerin fiyatları menkul kıymette gerçekleşen son normal emir işlem fiyatının +/- % 3’ünden daha fazla farklı olamaz.

Sistem tarafından yürütülen emir aktarım süreci boyunca emir girilemez, bekleyen emirler değiştirilemez, bölünemez, iptal edilemez.

Emir Toplama Aşaması (17:33 – 17:36)

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören kıymetlerde bekleyen pasif emirlere ilaveten, kapanış seansında fiyat belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve satış emirlerinin Sistem’e iletildiği ancak emirlerin eşleştirilmediği aşamadır.  

3 dakikalık süre boyunca kapanış seansı için emir toplanmakta, iletilmiş emirler mevcut kurallar dahilinde değiştirilebilmekte, bölünebilmekte ya da iptal edilebilmektedir.

Bu süreçte Kapanış Fiyatlı Emirler (KAFE) de Sistem’e iletilebilmektedir. KAFE emirleri, belirlenen kapanış fiyatından işlem görmek üzere Sisteme fiyatsız, sadece miktar bilgisi girilerek gönderilen maksimum lot miktarı sınırlarına uygun alış ya da satış emirleridir. İşlem görmeyen KAFE’ler kapanış seansı işlemleri aşamasında iptal edilir ve kapanış fiyatından işlemler aşamasına aktarılmazlar.

Kapanış Fiyatı Belirleme ve Kapanış Seansı İşlemleri Aşaması (17:36 – 17:38)

Bu aşamada, kapanış seansında emir toplanmış olan işlem sıralarında kapanış fiyatı belirlenmekte ve sonrasında belirlenen kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Sürekli müzayededen aktarılmış emirler ile kapanış seansının emir toplama sürecinde Sistem’e iletilmiş fiyatlı emirler ve KAFE emirleri, belirlenen kapanış seansı fiyatından eşleştirilmektedir. Belirlenen kapanış seansı fiyatı, ilgili işlem sırasının kapanış fiyatıdır.

Bu aşamada yeni emir girişi yapılamamakta, bekleyen emirler değiştirilememekte, bölünememekte, iptal edilememektedir. 

Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması (17:38 – 17:40)

2 dakika sürmekte olan bu aşamada, sadece kapanış seansında işlem görmüş olan kıymetlere emir girilebilmektedir. Sistem’e girilebilecek yeni alış ve satış emirleri sadece belirlenmiş kapanış fiyatından olabilmekte ve aynı fiyattaki bir pasif emir ile karşılaşması halinde öncelik sırasına göre işleme dönüşmekte, işlem görmemesi halinde öncelik kuralları çerçevesinde pasif emir olarak beklemektedir.   Bu aşamada girilen emirler bölünemez, fiyatları değiştirilemez, ancak miktarları artırılıp azaltılabilir veya iptal edilebilir.

Kapanış seansı; kapanış fiyatından işlemler ve tek fiyattan işlemlere ilişkin uygulama esasları hakkında İMKB’ nin yayınladığı genelgenin tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İMKB KAPANIŞ SEANSI 394 NOLU GENELGE

İMKB’de Cari Fiyatlardaki Emir Düzeltmelerinde Ücret Farklılaştırılması

Pay Piyasası ve GİP’te Cari Fiyat Seviyesindeki Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltmalara İlişkin Ücretlerin Farklılaştırılması Hk.

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamaları cari (en iyi alış veya satış) fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında yüz binde 1, cari fiyat kademelerinden farklı fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında ise milyonda 2,5 oranında ücretlendirilmektedir.
Borsamız Yönetim Kurulu’nun 07/06/2012 tarihli 1482 sayılı toplantısında alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05/11/2012 tarihli ve 37/1192 sayılı toplantısında onaylanan kararlar doğrultusunda, cari fiyat kademesinde yer alan emirlerde emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamalarına üç aşamalı ücretlendirme modeli getirilmiştir.
Yeni ücret düzenlemesi,Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 03/12/2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.

İMKB tarafından yayınlanan Emir İptal Düzenlemesi ile ilgili 409 sayılı Genelge için tıklayınız