Konut Hesabı

Tüm Kampanyalar

Birikimlerinizi VakıfBank Konut Hesabı’nda değerlendirin, birikim sürenize ve tutarınıza göre 31.149,18 TL’ye varan devlet katkısı ile ilk evinizin sahibi olun.

Asgari 3 yıl boyunca düzenli birikim yapmanız halinde hesapta biriken paranın % 20'sine kadar devlet katkısı avantajı sağlayın.

Detaylı bilgi almak ve konut hesabı açtırmak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

VakıfBank Konut Hesabı’nın Özellikleri:

Kimler Konut Hesabı Açtırabilir?

 • 07.04.2015 tarihi itibari ile tamamı kendi adına kayıtlı Konut sahibi olmayan Türk vatandaşları açtırabilir. 
 • 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Konut Hesabı açtırılabilir. 
 • Konut Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. 

Birden Fazla Konut Hesabı Açtırabilir mi?

 • Katılımcı birden fazla Konut Hesabı açtıramaz. Konut Hesabı bankalar arasında taşınamaz.
 • Müşterinin bankada veya farklı bankalarda birden fazla hesap açması durumunda bu hesaplar birleştirilemez. 

Konut Hesabı’nın Asgari Vadesi nedir?

 • Minimum 3 yıl vadeli olarak TL cinsinden açtırılabilir. 

Konut Hesabı’na Yapılan Ödeme Tutarları ve Koşulları Nelerdir? 

 • Katılımcı Konut Hesabı’nın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Konut Hesabına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 62.298,36 TL’yi* geçemez. 
 • Müşteri tarafından hesaba düzenli olarak aylık ya da 3 aylık dönemlerde yatırılacak tutarlar kasadan, vadesiz mevduat hesabından, vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda talimatının bulunması halinde sırasıyla havuz hesabından sonra kredili mevduat hesabından, düzenli ödeme talimatı bulunmaması durumunda ise limitler dahilinde kalınmak şartı ile herhangi bir kanaldan yatırılabilecektir. 
 • Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilecektir.
 • Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt ve üst birikim tutarları 2021 yılı için tablodaki gibidir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir.

Ödeme Periyodu Asgari Birikim Tutarı (TL) Azami Birikim Tutarı (TL)
1 Aylık 519,16 5.191,53
3 Aylık 1.557,47 15.574,59


 • Düzenli ödemeler ilgili ay veya 3 aylık periyodun içerisinde yapılabilir.
 • Sözleşme dahilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığında katılımcı ilgili ay veya 3 aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.
 • Üç yıllık süre sona ermişse ve müşteri devlet katkısına hak kazanıp Bankaya başvuruda bulunursa, üç yıllık sürenin bitiminden sonra yapılan ödemeler için ödeme tarihi ve hesap kapama tarihi arasında geçen süre üzerinden güncel faiz oranları ile hesaplanan birikmiş faizler de kapanış bakiyesine eklenecektir.
 • Ancak, üç yıllık süre sona ermesine rağmen müşteri devlet katkısına başvuru yapmadan hesabını kapatmak için Bankaya başvurursa, yalnızca tamamladığı son döneme (12 aylık dönem) kadar yapmış olduğu düzenli ödeme tutarlarının faizini alabilecek, içerisinde bulunduğu ancak tamamlayamadığı dönemde yatırılan düzenli ödemeler için faize hak kazanamayacaktır. Bu hususlar, müşterinin ikinci dönem başı ile üçüncü dönem sonu arasında hesabını kapatmak istemesi için de geçerlidir.
 • Hesabın birinci dönem sonundan önce kapatılması durumunda ise, müşteri yaptığı düzenli ödemeler için hiçbir şekilde faize hak kazanamayacak, yalnızca hesapta bulunan düzenli ödeme tutarları müşterinin ilgili vadesiz mevduat hesabına aktarılacaktır.
 • Vergi kesintisi, birer yıllık dönemler sonunda geçerli cari vergi oranları üzerinden hesaplanacaktır. 1. Dönem sonunda faiz tahakkukunun yapıldığı gün hesabın kapatılması halinde hesabın açılıştaki vadesinin değişmesi nedeniyle yeni vade için uygulanacak stopaj oranı ile hesabın olması gereken vadesine uygulanacak stopaj oranı arasındaki fark tahakkuk edilen brüt faiz üzerinden hesaplanarak hesaptan tahsil edilecektir.

Konut Hesabı’ndan Bir Dönem İçerisinde Azami Kaç Kez Para Çekilebilir?

 • Konut Hesabı’ndan 1 dönem içerisinde en fazla iki kez para çekilebilmektedir. Çekim hakkının kullanılması halinde Konut Hesabı’nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir.

Devlet katkısına konu olan konutlar nelerdir?

 • Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar,
 • Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar,
 • Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlardır.
 • Devremülklere Devlet katkısı ödenmeyecektir.

Konut edinim tarihi nedir?

 • Kat mülkiyeti tapusu olan konut için konutun satış yoluyla tapuya tescil tarihi;  
 • Hâlihazırda yapı kullanma izin belgesini haiz konutlar için kat irtifakı tapusunun devralınma tarihi; 
 • Yapı kullanma izin belgesi kat irtifakı tapusunun devralındığı tarihten sonra onaylanmış konutlar için yapı kullanma izin belgesinin onaylanma tarihi,
 • Yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapusu olan konutlar için de konutun satış yoluyla tapuya tescil tarihidir.

Katılımcının Devlet Katkısına Hak Kazanabilmesi İçin Hangi Koşullar Sağlanmalıdır?

Müşterinin;

 • Türk vatandaşı olması,
 • 07.04.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,
 • Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca Konut Hesabı’na düzenli ödeme yapması,
 • Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 07.04.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması, 
 • Müşterinin eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın alınan konut olmaması,
 • Aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla, 3 aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir dönem içerisinde bir defadan fazla ödemesini aksatmamış olması,
 • Konut Hesabı’ndan çekim hakkını kullanması sonrasında Konut Hesabı’nda bulunan bakiyenin, hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması,
 • Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile Bankamıza başvurması gerekmektedir.


Konut Hesabı’nın Düzenli Ödeme Sürelerine Göre 2021 Yılı İçin Geçerli Olan Devlet Katkısı Oran Ve Tutarları Nedir?


Konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2021 yılı için devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir;

Vade (Ay) Devlet Katkısı Oranı Azami Katkı Tutarı (TL)
36-47 % 15 26.995,96
48-59 % 18 29.072,57
60+ % 20 31.149,18


Dönem Dönem Toplam
Bakiye (TL)
Yatırılan Ana
Para Tutarı (TL)
Brüt
Faiz
Tutarı (TL)
Net Faiz
Tutarı (TL)
Stopaj Tutarı (TL) Devlet Katkı
Oranı (%)
Devlet Katkı
Tutarı (TL)
1 4.404,97 4.200,00 204,97 204,97 0,00 0.00 0,00
2 9.206,38 8.400,00 806,38 806,38 0,00 0.00 0,00
3 16.605,91 12.600,00 1.839,92 1.839,92 0,00 15.00 2.165,99
4 23.770,13 16.800,00 3.344,18 3.344,18 0,00 18.00 3.625,95
5 31.634,54 21.000,00 5.362,12 5.362,12 0,00 20.00 5.272,42
6 39.767,62 25.200,00 7.939,68 7.939,68 0,00 20.00 6.627,94


Bu tablo müşterinin konut hesabına aylık 350 TL düzenli ödeme yapması koşuluyla yıllık % 9.00 brüt faiz oranına göre ve her bir dönem 12 ay olacak şekilde hazırlanmış örnek tablo niteliğinde olup faiz oranları, ödemeler vb değişkenlik gösterebilir.

Devlet katkısı ödemesi yapıldıktan veya devlet katkısı hakkının kaybedilmesinden sonra hesap “Konut Hesabı” statüsünden çıkartılır, müşteri talimatı olmadığı sürece devlet katkısı olmadan açık kalmaya devam eder.

 * Ödenecek katkı payları ile hak edilen devlet katkısına ilişkin minimum ve maksimum tutarlar 2021 yılı için geçerli olup söz konusu tutarlar her yılbaşında yeniden değerleme artış oranında artacaktır.
Konut Hesabı ve devlet katkısına ilişkin detaylı bilgi için ilgili kanun ve yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

 * 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

 * 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik

 * 26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 

 * Konut Hesabı brüt faiz oranımız % 12.00’dir.