Bağış ve Yardım Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) içinde barındırdığı “Vakıf” kültürünün bir yansıması olarak ve aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim, spor, sanat alanlarında faaliyet gösteren kişilere, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçeve dâhilinde yardım ve bağış yapabilir.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca, Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.

VakıfBank, kendi kurumsal kimliğinin tanıtımı veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşması gibi amaçlarla müşterileri de dâhil olmak üzere kişilere, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ya da nakdi olarak bağış ve yardım yapabilir.

Kuruluş gayesi toplumsal dayanışma ve yardımlaşma olan “Vakıf” kültürü ile bir yandan doğrudan doğruya kamu hizmetleri yapılırken diğer yandan da bir kısım ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ekonomik ve mali yardımlarda bulunulmaktadır. Vakıf kültürünün gereği olarak VakıfBank bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren, toplum içinde dayanışma ve yardımlaşmayı artıran misyon ve politikalara uygun şekilde ve etik ilkeleri gözeterek bağış ve yardımlarını gerçekleştirmektedir.

Her bir hesap döneminde yapılmış olan tüm bağış ve yardımlar, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler, tabi olduğu bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat dâhilinde yapılır. Bağış ve yardımlar, ayrıca ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında bir gündem maddesi olarak menfaat sahiplerinin ve ortakların; yıllık faaliyet raporuyla da kamuoyunun bilgisine sunulur.