İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konumda olan VakıfBank, sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan, müşteri ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

VakıfBank, İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

VakıfBank personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve VakıfBank Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Banka Yöneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Başkanlığı’na bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Başkanlığı’na iletebilmektedir.

Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Banka, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur. 

VakıfBank, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterilmektedir.

İnsan Hakları politikası uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşların faaliyetleri veya projeleri VakıfBank tarafından finanse edilmemektedir.

VakıfBank, 2013 yılında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile hazırlanan “İşte Eşitlik Bildirgesi”ni imzalayarak cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelere gönüllü olarak uyacağını ve ülke genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncü olacağını taahhüt etmiştir. VakıfBank hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.

VakıfBank gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayrım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. VakıfBank anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

VakıfBank personeli özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Banka anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duymaktadır. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Eğitim Müdürlüğü tarafından personele her yıl sınıf içi ve/veya online eğitim verilmektedir. Çalışanlar Banka ve Sigorta İşçileri Sendikasına ( BASS) üye olup, çalışma koşulları Banka ile anılan sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmeler ile belirlenmektedir. Çalışanları ile işverenin ilişkileri anılan sendikanın yöneticileri ve temsilcileri aracılığıyla yürütülmektedir.

Banka çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri sendika görevlileri aracılığıyla işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. VakıfBank, gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak, Banka ihtiyacı halinde yapılabilecek fazla çalışmalara ilişkin hususlar, Personel Yönetmeliği’nin 68’inci ve 74’üncü maddeleri ile Toplu İş Sözleşmesinin 15 ve 16’ncı maddelerinde yer almaktadır.

VakıfBank, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de beklemektedir.