İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konumda olan VakıfBank, sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan, müşteri ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

VakıfBank, İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri çerçevesinde VakıfBank, insan haklarına yönelik süreçlerde faaliyet göstererek (Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri çerçevesinde) istihdam, çalışma koşulları alanlarında fark yaratmayı, çalışanlarına eşit fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün istihdamda ve meslekte ayrımcılığın ortadan kaldırılması ilkesi kapsamında VakıfBank, birlikten doğan güçle geleceğe ilerlemenin farkında olarak kadın istihdamına ayrı önem vermektedir. 2020 yılında faaliyet raporunda da belirttiği üzere VakıfBank, %50,62 kadın çalışan oranına ulaşmıştır. Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olan ilk Türk kamu kuruluşu olarak bu konudaki yaklaşımını anlaşmalar ve araştırmalarla güçlendiren VakıfBank, küresel ölçekte en büyük cinsiyet eşitliği araştırmasını yürüten Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (Bloomberg GEI) daha yüksek bir puanla ikinci kez seçilmiştir. Sadece istihdamda değil, Banka içi yükselmelerde de cinsiyet eşitliğini gözeten VakıfBank’ın Yönetim Kurulu üyelerinin %11’i ve Banka genelindeki yönetici pozisyonlarındaki çalışanlarının %25,6’sı kadınlardan oluşmaktadır.

VakıfBank gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayrım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. VakıfBank anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.

VakıfBank kadın çalışanlarına yasal doğum izninden sonra 1 yıla kadar ücretsiz izin, ve çocukları beş yaşına gelene kadar da kısmi süreli çalışma seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca kadın ve erkek tüm personeline çalıştığı illerde kreşe giden çocukları için kreş yardımı olanağı sağlamaktadır.

VakıfBank, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de beklemektedir.

VakıfBank personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve VakıfBank Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Banka personeli, her türlü bildirim ve şikâyetlerini Etik İhbar Hattı üzerinden ve Bankamızın bilgi sistem sayfasında yer alan ve şirket içi gizlilik esasına dayalı şikâyet mekanizması olan Teftiş Kurulu İhbar Sayfası üzerinden iletebilmektedir. Bu tür şikâyetler, şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilmektedir. Banka, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

VakıfBank, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterilmektedir.

İnsan Hakları politikası uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşların faaliyetleri veya projeleri VakıfBank tarafından finanse edilmemektedir.

VakıfBank, 2013 yılında T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile hazırlanan “İşte Eşitlik Bildirgesi”ni imzalayarak cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelere gönüllü olarak uyacağını ve ülke genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncü olacağını taahhüt etmiştir. VakıfBank hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.

VakıfBank personeli özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir Banka anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duymaktadır. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. Çalışanlar Banka ve Sigorta İşçileri Sendikasına ( BASS) üye olup, çalışma koşulları Banka ile anılan sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmeler ile belirlenmektedir. Çalışanları ile işverenin ilişkileri anılan sendikanın yöneticileri ve temsilcileri aracılığıyla yürütülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Kurumsal Akademi Müdürlüğü tarafından personele her yıl sınıf içi ve/veya online eğitim verilmektedir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerinin yanı sıra zorunlu eğitimler kapsamında “Temel İlk Yardım”, İlk Yardım Güncelleme”, “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi”, “Bankacılıkta Sahtecilik ve Dolandırıcılık” gibi konulu sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri de her yıl düzenli olarak Bankamız çalışanlarına ve ilgili personele verilmektedir. “Çalışan Temsilcisi” olarak belirlenen personele eğitim verilmektedir.

Bankamızda yeni işe başlayan çalışanlarımız için hazırladığımız “Temel Eğitim Programı”nda “Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği” konulu sınıf içi eğitimi ile “Sürdürebilir Bankacılık ve Çevre” e-öğrenme eğitimi de eğitim portalından atanmaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında, “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi”, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi” ile “Sürdürebilir Bankacılık ve Çevre” e –öğrenme eğitimleri tüm çalışanlarımıza sunulmaktadır.

Mesleki ve teknik gelişimin yanı sıra çalışanlarının kişisel gelişimine de büyük önem veren Bankamızda, çalışanlarımızın özel hayatını destekleyecek, yaşanabilecek sorunlar için çözüm önerileri getirecek, kendilerinin ve ailelerinin bedensel ve ruhsal gelişimini destekleyecek, iş/özel yaşam dengesini sağlayacak ve iç motivasyonu artırmaya yardımcı olacak özel eğitim seminerleri de uzman psikologlar eşliğinde düzenlenmektedir.

Engelli müşterilerimiz ile iletişimi kuvvetlendirmek ve çalışanlarımızdaki sosyal duyarlılığı artırmak amacıyla "Engelliliğe Doğru Yaklaşım" ve "İşaret Dili" e-eğitimleri tüm çalışanlarımıza sunulurken, görüntülü hizmet projesi kapsamında ilgili birim çalışanlarına sınıf içi “İşaret Dili” eğitimi verilmiştir. Halihazırda devam eden bu eğitimlere ek olarak “İnsan Hakları”, “Pozitif Ayrımcılık”, “Bilinçsiz Önyargı” gibi konularda eğitimlerin eklenmesi hedeflenmektedir. Banka çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri sendika görevlileri aracılığıyla işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. VakıfBank, gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak, Banka ihtiyacı halinde yapılabilecek fazla çalışmalara ilişkin hususlar, Personel Yönetmeliği’nin 68’inci ve 74’üncü maddeleri ile Toplu İş Sözleşmesinin 15 ve 16’ncı maddelerinde yer almaktadır.