Ücretlendirme Politikası

1- Ücretlendirme Politikasının Amacı ve Kapsamı

Amaç

Bu politikanın temel amacı, Bankanın ücretlendirme uygulamalarının Bankamız faaliyetlerinin kapsamı, stratejileri, misyon ve vizyonu, uzun vadeli hedefleri ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini, yönetilmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

Ücretlendirme politikası Bankanın başarısının sürdürülebilirliği için güçlü ve etkin bir risk yönetiminin sağlanmasına katkı yapan, şeffaf, adil, açık bir şekilde ve bunu sağlayacak gerekli olan insan kaynağını Bankamız bünyesine kazandırmak, korumak, ödüllendirmek ve motive etmek üzere yapılandırılmıştır.

Kapsam

Ücretlendirme Politikası; ücretlendirme yönetimi yönünden Bankanın Üst Düzey Yönetici kadrosu dahil olmak üzere tüm Banka çalışanlarını kapsar.

Banka çalışanları ücretlendirme temelinde Kapsam İçi ve Kapsam Dışı personel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kapsam İçi çalışan, Sendika üyesi (Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası) olup sözleşmede belirlenmiş olan unvanlarda çalışan ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi çalışanları ifade etmektedir.

Kapsam Dışı çalışan, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olmayan çalışanı ifade etmektedir.

Özellikli çalışan, BDDK İyi Ücretlendirme Uygulama Rehberi kapsamında belirtilen ve Bankanın risk profilinde önemli etkisi bulunan bir fonksiyon icra eden banka çalışanını ifade eder.

2- Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar

Bankanın her kademedeki yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Bankanın sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Eşit işe eşit ücret: Tüm çalışanlarımızın ücretleri, her kademe için belirlenmiş ücret aralıkları ile yönetilmektedir. Ücret alanında yeknesaklığın sağlanması açısından benzer görevi yapan çalışanların benzer ücreti alması amaçlanmıştır. Bu amaçla yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak görev pozisyonları belirlenmiştir. Personelin ücreti, görev sorumluluk ve iş performansına bağlı olarak belirlenmektedir. Bankamız ücret politikası yılda bir defa gözden geçirilmekte olup, Kariyer ve Ücret Yönetimi Sistemi Yönetmeliği kapsamında güncellenmektedir.

Bankada ücret ve yan haklar:
Banka içi etkin ücret politikası ve bütçe olanakları, çalışanların görev tanımı ve sorumluluk düzeyi ile çalışanın bireysel performansı ve yetkinlikleri, Bankanın iç ve dış mevzuatına uyumu dikkate alınarak belirlenmektedir. Bununla birlikte Kapsam İçi çalışanların ücretleri Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile Kapsam Dışı çalışanların ücretleri ise Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Ücretlendirme Politikası: İç ücret dengesinin sağlanması esas olmakla birlikte sektörel gelişimin izlenmesi, ihtiyaç duyulan yeteneklerin Bankaya kazandırabilmesi ve çalışan sirkülasyon oranının kontrol altında tutulması/ azaltılması amacı ile sektörel veriler analiz edilmektedir. Ücret ve prim modeli değerlendirilirken bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmakta olan Bankacılık Sektörü ücret araştırması sonuçlarına göre Bankanın sektör içindeki konumu analiz edilir ve Ücretlendirme Komitesine bilgi verilir.

  • Sabit Gelir: Herhangi bir performans kriteri dikkate alınmadan yapılan, temel olarak profesyonel deneyim ile sözleşme  veya iş tanımı gereğince alınması gereken sorumluluğu yansıtan parasal veya parasal olmayan ödemeleri ifade eder.

  • Değişken Gelir: Performansa dayalı olarak yapılan ilave parasal veya parasal olmayan ödemeleri ifade eder.

  • Ücret artışları, Kapsam İçi personel için; Bankamız ile Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) arasında bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi’ne istinaden yılda 2 (iki) defa Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleşmektedir. Kapsam Dışı personel için Yönetim Kurulu Kararına istinaden belirlenmektedir.

Performansa dayalı prim ödemeleri: Miktarı önceden garanti altına alınmayan, personelin mevcut performansının değerlendirilerek, bireysel gelişiminin sağlanarak, gelecek dönemdeki çalışmalarını teşvik etme ve Bankamızın kurumsal gelişiminin desteklenmesi amacıyla ödenmektedir. Performans kriterleri belirlenerek çalışanlara duyurulur; belirlenmiş kriterler düzenli olarak gözden geçirilir.

Özellikli çalışanlara yapılan ücretlendirmeler BDDK’nın İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehberi esas alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Özellikli çalışanın nakit dışı ödenecek değişken ücretleri Banka tarafından ihraç edilmiş hisse senetleri öncelikli olmak üzere, hisse senedine dayalı finansal araçlar veya benzeri nakit dışı araçlar olarak belirlenmiştir.

Banka’da ücretlerin ve diğer parasal ödemelerin personel nezdinde özel olması ve gizliliği esastır.

3- Görev ve Sorumluluklar

Bankanın ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile ücretlendirme politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Bankanın Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikasının etkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücretlendirme Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Bankanın ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Ücretlendirme komitesi, Bankada bağımsız ve etkin bir ücretlendirme sisteminin sağlanması amacıyla ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarının Yönetim Kurulu adına takibini gerçekleştirmek amacıyla, icrai görevi bulunmayan en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Ücretlendirme Komitesi’nin sekretaryası Yönetim Kurulu İşlemleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Ücretlendirme komitesi, BDDK’nın yayınladığı “Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber”e uyumlu olacak şekilde özellikli çalışanların sabit değişken ücretlendirmelerinin belirlenmesine ilişkin karar almada yetkilidir.

Özellikli çalışanların ücretlendirilmesi hakkındaki kararlar başta olmak üzere, ücretlendirmeye ilişkin olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulan kararların hazırlanması, ücretlendirme politikalarının Bankanın risk iştahı ile hedeflerine uyumluluğunun ve etkinliğinin düzenli olarak izlenmesi, Yönetim Kuruluna ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin olarak görüş ve destek verilmesi ile iç sistemler kapsamındaki birimlerin üst düzey yönetiminin ücretlendirilmesinin gözetimi ücretlendirme komitesinin sorumluluğundadır.

Özellikli Çalışanın belirlenmesi, Banka Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yönetimi ve Banka risk profilinde önemli etkisi bulunan bir fonksiyon icra ettiği belirlenen diğer Banka çalışanları özellikli çalışan kategorisine girmektedir.

Kariyer ve Ücret Yönetimi Sistemi Yönetmeliği kapsamında Kurumsal Gelişim ve Akademi Başkanlığı, Bankanın ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve bu Politika çerçevesinde, Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler Kurumsal Gelişim ve Akademi Başkanlığı yetkisinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Bankanın diğer Bölümleri ile Şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini Kurumsal Gelişim ve Akademi Başkanlığı ile koordineli olarak yerine getirir.

Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.

4- Yürürlük

Politika, Genel Müdürlük Makamının 30 / 12 / 2019 tarih ve 65 sayılı onayları ile kabul edilmiş olup yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Politika hükümlerini Kurumsal Gelişim ve Akademi Başkanlığı yürütür.