Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Vizyonu

İş stratejilerinin merkezine sürdürülebilir bankacılık yaklaşımını alan VakıfBank, bankacılık faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyerek tüm paydaşlarına, topluma ve çevreye kattığı değerleri kalıcı bir şekilde artırmayı, sürdürülebilir kârlılık ve gelişim prensipleri ile küresel rekabet gücüne sahip bir banka olmayı amaçlar.

VakıfBank bilgi birikimi, geniş şube ağı, müşterileri, hissedarları, çalışanları ve tedarikçileri dahil tüm paydaşları ile üretim ve istihdama katkı sağlayacak stratejiler izleyerek ülke ekonomisine, topluma ve çevreye duyarlı küresel ölçekte ve uzun vadede sürdürülebilir bankacılık faaliyetinde bulunmayı hedefler.

Sürdürülebilirlik Yapılanması

Sürdürülebilirlik uygulamalarını etkin ve hızlı bir şekilde koordine etmek için yetki, Bankada üst düzeyde karar verici ve sorumlu merci olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ndedir. Daha hızlı karar almanın Bankanın sürdürülebilirlik yolculuğuna dinamizm kazandıracağına olan inançla, bu Komite’ye bağlı faaliyet gösterecek destekleyici yapı olarak Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grup, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını oluşturmanın yanı sıra bu strateji ve politikaları Banka faaliyetlerine entegre ederek performansı takip etmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olmak için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesindeki Sürdürülebilirlik Servisi ve Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Çevre Yönetim Servisi faaliyet göstermektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri

VakıfBank, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir: 1. Sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası uygulamaları takip etmeyi ve uygulamalarıyla sürece katkı sağlamayı amaçlar.

2. Faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik yaklaşımı ile entegre bir şekilde geliştirmeyi hedeflediği iş modeli sayesinde kredi ve yatırım faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çevresel ve sosyal risk süreçleri geliştirir.

3. Yarattığı uzun vadeli değerleri; hesap verilebilir ve şeffaflık ilkeleriyle uyumlu olarak hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile adil olarak paylaşmayı esas alan bir anlayışı benimser.

4. Banka, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirdiği çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki yönetim sistemini tüm paydaşları nezdinde uzun vadeli değer yaratma hedeflerine başarılı bir şekilde entegre etmek için iyi uygulama ve ürün örneklerini tespit etme ve yeni fırsatlardan faydalanma konusundaki işbirliği inancına bağlı hareket eder.

5. Sürdürülebilir kalkınmanın esaslarından biri olan düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynayarak, faaliyetlerinden doğan sera gazı salınımını azaltmak için hedefler belirler.

6. Banka, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji projelerine sağladığı kredilerle faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı çevresel etkileri de en aza indirmeyi hedefler.

7. Sürdürülebilir bankacılık anlayışın bir parçası olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir finansmana erişerek bu alanda öncü olmayı amaçlar.

8. İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin sağlandığı ve çalışma haklarının sürekli geliştirildiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan, müşteri ve diğer tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik konusunda bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.

9. Banka Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebepler doğrultusunda kişiler arasında yapılan her türlü ayrımcılığı reddeder ve bunun ihlalini doğuracak muamelelere karşı tedbir alır. Çalışanlarının çeşitliliğini insan sermayesinin en önemli unsuru olarak kabul eder.

10. Adil bir ödüllendirme ve performans sistemi ile çalışanlarının başarısına katkıda bulunmayı hedefler, etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak için çalışır.

11. Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüyle bütünleştirilmesi ve içselleştirilmesine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla sürekli eğitimler düzenler.

12. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratırken anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar, bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasına özen gösterir.

13. Banka genelinde bilgi güvenliğinin uluslararası standartlar doğrultusunda daha etkin yönetilmesini sağlamak için bilgi güvenliği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eder ve bu konudaki süreçlerini sürekli iyileştirir.

14. İş stratejilerinin merkezine sürdürülebilir bankacılık yaklaşımını koyarak müşterilerin ve diğer tüm paydaşların menfaatlerini gözeten orta ve uzun vadeli stratejiler benimser.

15. Tedarikçilerinin çevre dostu ürün ve hizmetlerinden fayda sağlamak için tedarikçileriyle yakinen çalışmayı amaçlar ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymaya çalışır.

16. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranır, satın alma ve tedarik işlemlerini, profesyonellik, ürünün niteliği, hizmetin kalitesi gibi unsurları gözeterek yürütür.

17. Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini kurum kültürüyle uyumlu bir şekilde yürüterek her alanda tam entegrasyonu hedefler.

Sürdürülebilirlik Politikası Sorumluluğu:

Sürdürülebilirlik Politikası’nın takibi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sorumluluğundadır. Politikanın onaylanması Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluğundadır.