Tedarikçi Seçim ve Uyum Politikası

Amaç

İşbu dokümanda belirtilen politikalar ile Bankamızın yeni tedarikçilerini seçme, mevcut tedarikçilerinin uyması beklenen davranışlar ile ürün/hizmet sürekliliğine ilişkin beklentilerimiz belirlenmiştir.

Kapsam

Bankamızın merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalardan tedarik ettiği ürün, hizmetleri sağlayan tedarikçilerin yasal uyum, insan hakları, hizmetin sürekliliği, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, gizlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması hususlarında tedarikçilerimizin uymaları gereken hususlar belirlenmektedir.

Mevzuata Uyum:

Bankamıza ürün ve/veya hizmet sağlayan tedarikçilerden öncelikle yürürlükte girmiş/girecek tüm yasal mevzuata uymakla birlikte, tedarikçilerimizle aramızda imzalanan sözleşme, şartname, gizlilik hükümlerine uymaları beklenmektedir. İmzalanan sözleşmelerde tedarikçilerimizin yürürlüğe girmiş/girecek tüm mevzuat hükümleri ile birlikte sözleşme hükümlerine uyacağı taahhüt altına alınmıştır.

Hizmetin Sürekliliği:

Tedarikçilerimizden aldığımız hizmetlerin sürekliliği esas olmakla birlikte, tedarikçilerimizden aldığımız ürün/hizmet sözleşmelerinde hizmetin sürekliliğini sağlamak adına sözleşmenin herhangi bir nedenle sonlanması/feshedilmesi halinde Bankamızın öngördüğü süre boyunca tedarikçilerimizin hizmet vereceği taahhüt altına alınmıştır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele:

Firmaların tedarikçimiz olabilmesi adına sözleşmelerimizde belirtilen Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele hükümlerimizi kabul etmesi gerekmektedir. Bu madde özelinde yer alan hükümlerimiz özetle aşağıdaki hususları barındırmaktadır;

  • Taraflar, işbu sözleşmenin müzakeresi, akdedilmesi ve uygulanması aşamalarında rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yürürlükteki mevzuata uygun hareket edecek, ihlal edilmesine yol açabilecek herhangi bir harekette bulunmayacak, herhangi bir kimseye finansal veya hediye ya da herhangi bir menfaat sağlanması şeklinde, rüşvet vermeyecek/almayacak, teklif/talep etmeyecek veya bunlarla ilgili vaatte bulunmayacak, bu tür bir harekete yetki veya izin vermeyecek ve bu konudaki VAKIFBANK politikalarına uyacaktır.
  • Taraflar, yolsuzluğun ve rüşvetin önlemesi için gerekli ve makul tüm önlemleri almayı taahhüt eder. Taraflar, yukarıdaki hükümlere uygun olarak, diğer Taraf’ın iştirak çalışanları da dahil olmak üzere, hiçbir çalışanına, iş ortağına, yürütme organı üyelerine veya bunların yakınlarına ya da herhangi bir üçüncü şahsa doğrudan veya dolaylı olarak menfaat veya avantaj (örneğin, nakit, maddi değeri yüksek değerli hediyeler veya spor etkinlikleri, konser bileti, şehir dışı seyahatler, kültürel etkinlikler gibi başlıca amacı işle ilgili olmayan davetler) teklif etmeyecek, taahhüt etmeyecek veya vermeyecektir ya da bu gibi menfaat veya avantajların diğer herhangi bir şekilde üçüncü kişiler tarafından teklif edilmesine, taahhüt edilmesine veya verilmesine sebep olmayacak ve izin vermeyecektir.
  • Taraflar, işbu sözleşmenin görüşülmesi, sonuçlandırılması veya yerine getirilmesi ile ilgili olarak herhangi bir yolsuzluktan haberdar olursa veya herhangi bir rüşvet ve/veya yolsuzluktan belirgin bir şüphe duyarsa, derhal diğer Taraf’ı haberdar edecektir.
  • Bankamız yukarıdaki maddelerdeki yükümlülüklerin ihlali nedeniyle ilgili tedarikçi ile imzalanan tüm mevcut sözleşmeleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

Tedarikçi Seçimi:

Bankamız Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği’nde; Bankamız Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, denetçilerin, ihale komisyonu başkan ve üyelerinin, ihale işlemlerini hazırlayanların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının Banka ihalelerine katılmaları bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yasaklanmıştır.

Bunların haricinde işin niteliği ve özelliği gözetilerek ihalelerin; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenlik, gizlilik koşulları içinde gerçekleşmesini, ihtiyaçların en uygun fiyat ve şartlarla zamanında karşılanmasını sağlamak amacıyla en uygun tedarikçi seçimi yapılmaktadır. Bankamız, tedarikçilerinin çevre dostu ürün ve hizmetlerinden fayda sağlamak için tedarikçileriyle yakinen çalışmayı amaçlar ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymaya çalışır. Bankamızca e-ihale yöntemi de alternatif olarak kullanılarak tedarikçilerimizin seçiminde teknolojik imkânlar da kullanılmaktadır.

Tedarikçi Yetkinliği:

Tedarikçi adayımız Bankamızca talep edilen ürün/hizmet ile ilgili gerekli bilgi, tecrübe, donanım ve yetkinliğe sahip olup olmadığı tedarikçi ile çalışılmadan önce değerlendirilir. Tedarik ve kalitede sürekliliğin sağlanması ve ilave taleplerimizi karşılaması beklenmektedir. Özellikle hizmetin sürdürebilirliği açısından tedarikçimiz tedarik ettiğimiz ürün/hizmet özelinde yetkin olması Bankamız açısından önem arz etmektedir.

İnsan Hakları:

Tedarikçilerimizden evrensel insan haklarına saygı göstermesi ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmesi beklenmekle, çalışanları arasında cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzer konularda ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemesi beklenmektedir. Tedarikçilerimizin tüm çalışanlarına, çalışacakları uygun iş ortamını sağlaması ve tüm faaliyetlerinde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir.

Tedarikçilerimizden 4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine uyması ve mevzuat kapsamında çocuk işçi çalıştırmaması beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların ihlali halinde, tedarikçilerimizle birlikte mevzuata uyum sağlaması için çalışmalar yapılmaya çalışılacak ancak ihlalin devamı halinde ilgili tedarikçi ile çalışmalara son verilecektir.

Gizlilik:

Tedarikçilerimizle herhangi bir mal, hizmet veya danışmanlık hizmeti alımı işi ve bunlarla sınırlı olmaksızın bilgi paylaşımını gerektirecek herhangi bir iş veya faaliyetler ile ilgili olarak yürütülecek müzakere, ihale, pazarlık hazırlık çalışmaları (teklif, görüş alma/verme vb.) sırasında ve/veya neticesinde veyahut söz konusu işlere ve faaliyetlere ilişkin olarak taraflarca öğrenilen veya elde edilen gizli bilgilerin kullanılmasına, paylaşımına ve muhafazasına yönelik usul ve esasları belirleyen Gizlilik Sözleşmesi imzalanmaktadır.