Fırsat Eşitliği Politikası

VakıfBank Fırsat Eşitliği Politikası, VakıfBank Genel Müdürlük ve Şubelerindeki tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsayarak fırsat eşitliği uygulamalarına ilişkin Banka’nın sorumluluk ve prensiplerini belirlemektedir.

VakıfBank, işe alım ve süreçlerinde, performans ölçme ve değerlendirmede, kariyer yönetiminde, terfi sisteminde, çalışanlara sunulan eğitim-gelişim programlarında çalışanlarının haklarına saygı göstermektedir ve fırsat eşitliği ile işe alımda eşit fırsatlar sağlamayı kendisine ilke edinmektedir. VakıfBank, fırsat eşitliği ve çeşitliliğine verdiği önem doğrultusunda ve Etik İlkeler Politikası gereği dil, din, ırk, inanç, etnik köken, felsefi inanç, sosyal veya ekonomik durum, yaş, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, engellilik hali, ebeveynlik, askerlik hizmeti durumu vb gibi sebepler doğrultusunda kişiler arasında ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemekte, çalışanlarına eşit fırsat ve haklar sunmakta ve bu konularda ayrımcılığa tolerans göstermemektedir. Bunun ihlalini doğuracak muamelelere karşı tedbirler almaktadır ve kişi farklılıklarından bağımsız olarak karar vermektedir. Engelli çalışanların verimli çalışabilmeleri için gerekli fiziksel imkânlar sağlanmakta ve sürdürülebilir olması adına gözden geçirilmektedir.
Çalışanların üstleri, eşit düzeyi veya astları tarafından, kasıtlı ve sistematik olarak aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırma politikalarının uygulanması engellenmektedir. VakıfBank, hiyerarşik ve bürokratik konumlandırmayı kenara koyarak, personellerinin her türlü görüş ve önerilerini ifade etmeyi ve ifadelerini tekrardan gözden geçirmelerine gerek olmayan bir kültür oluşturmayı hedeflemektedir. Çalışanların her türlü şikayetlerini Teftiş İhbar Hattı ve kurumsal internet sitesinde yayınlanan Etik İhbar Hattı aracılığıyla iletebilmektedir. Çalışanların şikayetleri şirket içi gizlilik esası baz alınarak özveri içerisinde dinlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Çalışanlar Banka’ya değer katacağını düşündüğü fikir ve önerilerini ise Öneri Platformu kanalıyla iletebilmekte ve iletilen bu önerilerin hayata geçirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

VakıfBank’ın fırsat eşitliği alanında hayata geçirdiği insana değer veren insan kaynakları uygulamalarında, İş Kanunu’nun yanı sıra Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization) temel ilkelerini rehber alarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkelerinin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) 2019 yılından beri imzacısı olan ilk kamu kurumu olmanın yanında, 2020 yılında cinsiyet eşitliğine yaklaşımını göstermek için ilk kez yanıt verdiği anket ile Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (Bloomberg GEI) seçilen Türkiye'den 2 bankadan biri olarak cinsiyet eşitliğine verdiği önemi her fırsatta göstermeyi kendisine ilke edinmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ve tüm dünya gündeminde önemli bir yer tutan cinsiyet eşitliği konusunda üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarının görüş ve beklentilerini duymak ve iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek için 2020 yılında cinsiyet eşitliği anketi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ve Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle hazırlanan İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzacısı olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında aktif şekilde ve eşit haklarla yer almasını desteklemektedir.

Hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirilen İK uygulamaları, işe alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanları ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri alarak eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir. Banka içindeki ücretlendirme politikası her seviyede üstlenilen risk ve alınan sorumluluğa uygun olacak şekilde belirlenmiş olup çalışanlarının temel haklarını gözeterek adil ücretlendirme yapılmakta ve yan haklar sunulmaktadır. VakıfBank cinsiyete dayalı ücret farkının Banka uygulamalarında yer almadığını taahhüt etmektedir.

VakıfBank, kadın çalışanlarına doğum izninin yanı sıra kendi isteklerine bağlı olarak bir yıla kadar ücretsiz izin kullanma ve çocukları beş yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışma seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca, 150 ve üzeri kadın personelin çalıştığı illerde, kreşe giden çocuğu bulunan kadın ve erkek tüm personele kreş yardımında bulunmaktadır. Bu konudaki tüm uygulamalar ile anne olan personelin ebeveynlik izinlerinden sonra kariyerlerine kaldıkları yerden devam etme imkânı sunmayı amaçlamaktadır.

VakıfBank, faaliyetleri sırasında yasal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma uygulamalarından uzak durmakta ve bunların yansıra Türkiye’nin imzalamış olduğu ILO sözleşmeleri (29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi) ile de uyumlu şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda, çocuk işçi çalıştırmanın engellenmesini desteklemek amacıyla Personel Yönetmeliği kapsamında alt yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir.

VakıfBank, Fırsat Eşitliği Politikası maddelerinin tüm iştiraklerine ve iş ortaklarına yayılması için çalışmaktadır.