Bankamız Hisse Senedi (Pay) İşleyiş Esasları

Yatırım hesabınızı açtıktan sonra hisse senedi alışı gerçekleştirmek istiyorsanız alış bedeli veya yeterli teminatın yatırım hesabınızda bulunması gerekmektedir. Pay alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi planladığınız işlemler için yatırım kuruluşuna asgari olarak SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız gerekmektedir. Para Piyasası Fonu (6.Fon) ile Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nu (11.Fon) teminat göstererek hisse senedi alım talimatı verebilirsiniz.

Alış işlemi gerçekleştikten sonra paylar, satış işlemi gerçekleştikten sonra da satış tutarı yatırım hesabınıza 2 iş günü sonra geçmektedir. Ancak takas süresini (T+2) beklemeden emirlerinizin gerçekleşmesi ile birlikte oluşacak borsa işlem limitiniz dahilinde işlem yapabilirsiniz. Ancak brüt takas uygulamasındaki paylar kapsam dışındadır.

Satım emirlerinizin gerçekleştirilmesinden sonra bu sermaye piyasası araçlarının ve diğer yatırım ürünlerinin bedeli olarak tahsil edilen tutardan komisyon, BSMV ve diğer giderleri düştükten sonra kalan tutar takas tarihinde yatırım hesabınıza alacak olarak yansıtılacaktır. Gerçekleştirdiğiniz alım emirlerinizin alım bedeli, komisyon, BSMV ve diğer giderler takas tarihinde yatırım hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır. Bankamız Müşteri emirleriyle alınıp, bedelleri Müşteri tarafından en geç takas tarihinde ödenmeyen sermaye piyasası araçlarını ve diğer yatırım ürünlerini hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın satabilir, kendi portföyüne alabilir ya da Müşteri’nin Banka nezdinde bulunan her türlü varlığını paraya çevirerek alacağına mahsup edebilir. Bir Saklama Kuruluşu nezdinde adınıza saklamada bulunan varlıklarınızı Bankamız aracılığıyla Borsa’da satmanız durumunda, takas tarihinde Bankamızın teslim yükümlülüğü sona erinceye kadar Banka, bu varlıkları işlem tarihinde Banka hesabına virman ettirmeye veya üzerine bloke koydurmaya yetkilidir.

Piyasa fiyatlı alış emirlerinizde, işleminizle ilgili hesabınızda bulundurmanız gereken tutar hesaplanırken tavan fiyatı dikkate alınmaktadır.

Gerçekleşen işlemlerinize ilişkin işlem sonuç formunuzu e-posta olarak ya da elektronik ortam üzerinden alabilir veya Şubelerimizden temin edebilirsiniz

Yatırım hesabınızdaki bakiyenizin boşta kalan kısmının otomatik şekilde değerlendirilmesini istiyorsanız Şubelerimizden “Yatırım Hesabı Yatırım Tercih Formu”nu doldurmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde boşta kalan bakiyeniz tercihinize göre yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları veya temettü dağıtımı yapabilecektir.

Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımı yapmaları durumunda, payların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı olan “rüçhan hakkı kuponları” BİAŞ’da alınıp satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, gerekse BİAŞ’dan satın aldığınız “rüçhan hakkı kuponları”nın bir vadesinin olduğunu dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya BİAŞ’da satılmayan rüçhan hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba uğramanıza sebep olabilir. 

Banka ve/veya Vakıf Yatırım, özen borcu çerçevesinde ve Müşteri menfaatlerini gözeterek, yeni pay alma hakkının kullanılıp kullanılmayacağına karar verecek olup, yeni pay alma hakkının kullanılması veya kullanılmaması nedeniyle, kendilerine kusur atfı mümkün olmayan hallerde Banka ve Vakıf Yatırım’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı kullanımının son gününden bir gün önceki piyasa kapanış fiyatı yeni pay alma hakkı kullanım bedeline eşit veya altında olması halinde, Müşteri’den aksi talimat gelmedikçe, Banka ve/veya Vakıf Yatırım yeni pay alma hakkını kullanmaz. Belirtilen tarihten sonraki fiyat artışlarından dolayı Banka ve/veya Vakıf Yatırım sorumlu tutulamaz.

Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı kullanımının son gününden bir gün önce piyasa kapanış fiyatının yeni pay alma hakkı bedelinin üzerinde olması halinde, Müşteri’den aksi talimat gelmedikçe Banka ve/veya Vakıf Yatırım yeni pay alma hakkını kullanır. Belirtilen tarihten sonraki fiyat azalışlarından dolayı Banka ve/veya Vakıf Yatırım sorumlu tutulamaz.

Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın yeni pay alma hakkını kullanmaya karar vermesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım bedeli Müşteri’nin Banka hesabından karşılanacaktır. Müşteri hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle yeni pay alma hakkının kullanılmaması halinde Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın yeni pay alma hakkını kullanmaya karar vermesi ve Müşteri’nin Banka hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda Müşteri, hesaplarında oluşan eksi bakiyenin resen pay senedi veya Banka hesabındaki varlıklarının satışı yapılarak borcunun kapatılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sermaye artışları, sermaye artışında yeni pay alma hakkının kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler Müşteri tarafından izlenecektir. Bu hususlarda Banka ve/veya Vakıf Yatırım Müşteri’yi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Temettü ve benzeri gelirler ile bedelsiz payların hesaba aktarılması veya sermaye azaltımı ve benzeri hususlarda ise işlemler Vakıf Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla otomatik olarak yatırım hesabınıza yansıtılacaktır.