Bankamız Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II.37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III.39.1. sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliği uyarınca Bankamız faaliyet izinlerinin yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru sonucunda Bankamıza aşağıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiş olup ilgi izin kapsamında SPK tarafından Bankamıza 15.01.2016 tarih, BNK-021 (025) numaralı yetki belgesi verilmiştir.

Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
I Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında

Paylar

İZNİ VAR


Diğer menkul kıymetler

İZNİ VAR


Kaldıraçlı alım satım işlemleri

-

 -


Paya dayalı türev araçlar

İZNİ VAR

 -


Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İZNİ VAR

 -


Diğer türev araçlar

İZNİ VAR

 -

II İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında

Paylar

 -

 -


Diğer menkul kıymetler

İZNİ VAR


Kaldıraçlı alım satım işlemleri

 -

Paya dayalı türev araçlar

 -


Pay endekslerine dayalı türev araçlar

 -

 -


Diğer türev araçlar

 -

 -

III Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde

Paylar

 -


Diğer menkul kıymetler

İZNİ VAR


Kaldıraçlı alım satım işlemleri

-


Paya dayalı türev araçlar

-


Pay endekslerine dayalı türev araçlar

İZNİ VAR


Diğer türev araçlar

İZNİ VAR

IV Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI Halka Arza Aracılık Faaliyeti -

Aracılık yüklenimi -

En iyi gayret aracılığı -
VII Saklama Hizmeti -

Sınırlı Saklama Hizmeti

İZNİ VAR

Genel Saklama Hizmeti

İZNİ VAR

 

Bankamızın Bulunabileceği Yan Hizmetler

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

İZNİ VAR

Kredi ya da ödünç verilmesi

İZNİ VAR

Döviz hizmetleri sunulması

İZNİ VAR

Genel yatırım tavsiyesi sunulması

İZNİ VAR

Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

İZNİ VAR

Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

İZNİ VAR

Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşları Tanıtıcı Bilgiler

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emir İletimine Aracılık faaliyeti kapsamında Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda müşteri emirlerini alarak lehine faaliyet gösterilen kuruluş olan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletmektedir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bankamızın iştirakidir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ilişkin detaylı bilgiye şirketin resmi internet sitesi www.vakifyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere işbu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını http://borsaistanbul.com/, www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve Sözleşme’de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

  • Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
  • Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
  • Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
  • Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
  • Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
  • İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu “Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Risk Bildirimi Formu”, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, Bankamızca işlem yapılan aşağıdaki yatırım ürünleri için her yatırım ürününe özel hazırlanmış aşağıda sunulan risk bildirim formlarını işlem öncesinde okumanız ve anladığınıza ilişkin beyan içerir şekilde imzalamanız gerekmektedir.

Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu

Türev Araçlar Risk Bildirim Formu (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası)

Yatırım Kuruluşları Varantlarına İlişkin Risk Bildirim Formu

Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu

Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu

Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımına İlişkin Risk Bildirim Formu

Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ile Eş Anlı Olarak Ya Da Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Artırımına İlişkin Risk Bildirim Formu

Tezgahüstü Piyasalar Tam Teminatlı Opsiyon (DCD) Alım-Satım İşlemleri Genel Risk Bildirim Formu

Tezgahüstü Piyasalar Tam Teminatlı Opsiyon (DCD) Alım-Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu

Tezgahüstü Piyasalar Türev Araç Alım-Satım İşlemleri Genel Risk Bildirim Formu

Tezgahüstü Piyasalar Türev Araç Alım-Satım İşlemleri Özel Risk Bildirim Formu

Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Bankamız; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında, müşterilerimizin ve bankamız bilgilerinin güvenliğinin sağlanması için bu bilgilerin gizliliğinin uygun şekilde korunmasını, bilginin bütünlüğünü ve gerek duyulduğu anda sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilirliğini sağlamak için uluslararası standartları ve ilgili mevzuatı dikkate alarak bir Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Bankamızda bilgi güvenliğinin sağlanması için gerek organizasyonel yapılanmalar, gerek politika, standart ve süreçlerin yanı sıra fiziksel ve mantıksal güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için altyapılar ve sistemler kullanılmaktadır. Bankamızda bilginin ve bilgi işlenme yöntemlerinin güvenli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Bilgi Güvenlik Politikası oluşturmuştur. Üst yönetimin desteği ile yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgi güvenliği konusunda sorumluluklar, kontroller, standartlar vb. Bilgi Güvenlik Politikasında tanımlanarak uygulanmaktadır. Müşteri bilgileri gibi kritik bilgi varlıklarının kullanımı, saklanması ve imhasına yönelik kontroller işletilmektedir. Yasal mevzuata uyumlu olarak yapılan işlemlerin kayıtları uygun bir şekilde tutulmaktadır. Yasal mevzuat gereği yetkisi olmayan kişilerle, bankamız bilgilerinin ve müşteri bilgilerinin paylaşılmaması esastır. Bununla birlikte müşteriye ait kişisel veri niteliğindeki bilgilerin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kanunen yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde yasal zorunluluk kapsamında bu veriler/bilgiler ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu verilerin/bilgilerin paylaşımına ilişkin sınırlara ve esaslara müşterinin imzalayacağı çerçeve sözleşmede yer verilir.

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağı

Müşteri emirlerinin iletimi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hakkında bilgi için tıklayınız.

Emir Gerçekleştirme Politikaları

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O müşteri emirlerini gerçekleştirme politikası için tıklayınız.

Elektronik Ortamda Yapılabilecek İşlemler ile Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar


Müşterilerimizin “İnternet Bankacılığı” üzerinden gerçekleştirebileceği işlemler

Pay Piyasası İşlemleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlemleri, Yatırım Fonları, SGMK, Özel Sektör Borçlanma Araçları,

Müşterilerimizin “Mobil Bankacılık” üzerinden gerçekleştirebileceği işlemler

Pay Piyasası İşlemleri, Yatırım Fonları (TEFAS Fonları hariç)

Müşterilerimizin “TradeOnline Uygulamaları” üzerinden gerçekleştirebileceği işlemler

Pay Piyasası İşlemleri,

Müşterilerimizin “ATM” üzerinden gerçekleştirebileceği işlemler

Yatırım Fonları (TEFAS Fonları hariç), SGMK, Özel Sektör Borçlanma Araçları,

Banka Müşteri hesabıyla ilgili hesap özetini ayda bir defa Müşteri’ye iletir veya elektronik ortamda Müşteri’nin erişimine olanak sağlar. Müşterilerimiz İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık gibi elektronik kanallar aracılığı ile dilediği zaman portföy ve hesap hareketi bilgilerine erişebilmektedirler.

Ayrıca Müşterinin gerçekleşen işlemlerini ve kapsamını gösteren İşlem Sonuç Formu, Türev Araç İşlem Sonuç Formu elektronik olarak düzenlenmekte olup müşterilerimiz bu formları İnternet Bankacılığı ortamından görüntüleyebilmektedir. Bununla birlikte bu formlar en geç gün sonunda olmak üzere e-posta bilgileri olan müşterilerimize e-posta ile gönderilmektedir.

Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Yatırım Kuruluşları Tebliği”) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Yatırım Hizmetleri Tebliği”) “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

  • Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
  • Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir. (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler)

Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Yatırım Hesap/Hesaplarına İlişkin Aylık Bildirim ve Ekstre (Hesap Özeti) Gönderilmemesine İlişkin Taahhütname

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği”nin 17. maddesinin 3. fıkrası gereğince hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen profesyonel müşterilere rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilir.

Olası Risklere Karşı Hazırlanan "Beklenmedik Durum Planları"

Olası Risklere Karşı Hazırlanan “Beklenmedik Durum Planları”na Uygun Olarak Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler


BDDK’nın “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik” uyarınca hazırlanmakta olan “VakıfBank Acil ve Beklenmedik Durum Planı” acil ve beklenmedik olaylar (yangın, deprem, sel, salgın hastalık, sistemsel sorunlar vb.) karşısında oluşması muhtemel riskleri en etkin şekilde yönetebilmek, risk oluşmadan önce gerekli tedbirleri alarak risklerin etkilerini en aza indirebilmek ve faaliyetlere devam edebilmek için gerekli acil ve beklenmedik durum organizasyonu, bu organizasyon içerisindeki komite ve grupların görev yetki ve sorumlulukları, acil ve beklenmedik durumlara ilişkin her birime özel devamlılık planları ve genel prosedürleri içermekte olup, gerektiğinde ve her yıl güncellenmektedir. Bilgi Sistemleri konusunda da detay planlar bulunmakta ve her sene Olağanüstü Durum Merkezi Testleri gerçekleştirilmektedir.

Yasal Not

İnternet sayfasında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada yer almayabilir.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Varsa Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri


Bankamız Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan bilgi sistemlerindeki olası güvenlik risklerine ilişkin farklı güvenlik ürünleri kullanılmaktadır. Bankamız organizasyon yapısı güvenlik açısından da görevler ayrılığı ilkesi ile yapılandırılmıştır. Katmanlı güvenlik yapısı yanı sıra, ağlarda ayrım, zararlı yazılımlara karşı güvenlik ürünleri, içerik filtreleme ve koruma ürünleri, şifreleme ürünleri, log yönetim ve izleme ürünleri gibi çeşitli güvenlik donanım ve yazılımları kullanılmaktadır; bilgi sistemlerinde güvenlik sıkılaştırmaları yapılmaktadır. Tüm Bankamız personeline bilgi güvenliğine yönelik periyodik eğitimler yanı sıra bilgi sistemleri yönetimi işlevini yürüten personele ayrıcalıklı kullanıcı bilgi güvenlik eğitimleri sağlanmaktadır.

Bağımsız denetçi tarafından bankamız sistemleri, iç ve dış ağlarımız her yıl gerçekleştirilen sızma testleri ile güvenlik açısından denetlenmekte; güncel tehditlere karşı sürdürülen bir yapıda tedbirler alınmakta ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Platformlarda meydana gelebilecek risklere karşı müşterilerimiz alternatif iletişim yöntemi olarak yatırım merkezlerimiz ile irtibata geçebilirler.

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri

Bilgi Güvenliği Politikamız uyarınca Bankamız bilgi sistemleri ve altyapısı gerekli güvenlik kontrolleri ve gereksinimlerini karşılamak üzere yapılandırılmıştır. İş ve IT ile ilgili süreçlerimiz tanımlıdır. Operasyonel Risk Yönetimi kapsamında bilgi sistemleri ile ilgili olası riskler analiz edilmekte ve yönetilmektedir. Bankamız merkezi sistemlerinin ve ağ yapısının yedekli bir şekilde oluşturulması iş sürekliliği için kullanılan temel prensiptir, sorun anında aksiyon planları bulunmaktadır ve alternatif dağıtım ve erişim yedek yöntemleri ile süreçler tanımlıdır ve düzenli testlerle işlerliği kontrol edilmektedir.

Çıkar Çatışması Politikası İle İlgili Bilgilendirme

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çıkar Çatışması Politikası için tıklayınız.

Tezgahüstü Türev Araç Türleri ve Dayanak Varlıklar Listesi
İŞLEM TÜRÜ   # İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK

SWAP

1

Para Swabı
(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD,
Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

2

Çapraz Para Swabı - (Cross Currency Swap) - düz / vanilla
(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD,
TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

3

Çapraz Para Swabı - Cross Currency Swap with Cap

4

Altın Swabı (ONS / gr.)

5

Faiz Swabı (IRS)

6

Faiz Swabı - Basis Swap

7

Faiz Swabı - Forward Rate Agreement

8

Faiz Swabı - Forward Starting Swap

FORWARD

1

Forward - Vadeli Döviz
(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD,
 TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

2

Kıymetli Maden Forward
(Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)

3

Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)

OPSİYON

1

Para Alım - Satım Opsiyonu
(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD,
TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

2

Faiz Alım - Satım Opsiyonu
(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD,
 TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

3

Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) -
(EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD,
TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)

4

Düz Avrupa Tipi Opsiyon

5

Düz Amerikan Tipi Opsiyon

6

Bariyerli Opsiyon

7

Swaption (Swap Opsiyonu)

8

Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)

9

Taban Faiz Opsiyonu (Floor)

10

Diğer Opsiyonlar
(Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Endeks, Diğer)

11

Çoklu Forward (Par Forward)

12

Parçalı Forward ( Participating Forward)

13

Sıfır Maliyetlİ Koridor Opsiyon (Zero Cost Collar)

DİĞER TÜREV

1

Diğer Türev Alım - Satım

2

Diğer İşlem