Bilgilendirme Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası, 19.03.2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek kamuya açıklanmış olup, 31.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiştir.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Bundan sonra VakıfBank/Banka) Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) çıkarılan “Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)” çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayıyla 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Amaç

VakıfBank Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı; bankacılık sırrı ve ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, müşteriler, kreditörler ve kamu dâhil tüm menfaat sahipleri ve ilgili diğer taraflara doğru, adil, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir bir biçimde iletilmesini sağlamaktır.

Yasal Dayanak

VakıfBank, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm bildirimlerde şeffaflık ilkesini benimseyerek Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri başta olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda finansal ve finansal olmayan gerekli her türlü bilgi ve açıklamaları genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yerine getirir.

Yetki ve Sorumluluk

VakıfBank Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri ve Yasal Raporlama Müdürlüklerinden sorumlu yöneticiler görevlendirilmişlerdir. Söz konusu birimin yetkilileri, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ve Kullanılan Yöntem ve Araçları

Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma amacıyla kullanılan araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

  • Özel Durum Açıklamaları
  • Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları
  • Bilgilendirme Toplantıları, Telekonferans ve Videokonferanslar
  • Yatırımcı Toplantıları ve Sunumlar
  • Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Bültenleri
  • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
  • Kurumsal internet sitesi (www.vakifbank.com.tr)
  • Veri Dağıtım Kuruluşları (Reuters, Bloomberg, Foreks vb.)

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılması gereken içsel ve sürekli bilgileri kapsayan özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından söz konusu Tebliğ’de belirtilen süreler içinde Türkçe ve İngilizce olarak KAP’ta duyurulur. Yapılan özel durum açıklamaları en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Banka’nın kurumsal internet sitesinde yayınlanır. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal web sitesinde yer alır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Üçer aylık dönemler itibariyle BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ ve Ekleri”, “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” ve SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)”, Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolar ve ilgili finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar ara dönemlerde sınırlı, yılsonlarında ise bağımsız denetimden geçirilir.

İlgili finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Bölüm Başkanı tarafından sorumluluk beyanı ile onaylanır. Finansal tablolar ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, onayı müteakip öngörülen yasal süreler içerisinde KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanır ve BDDK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) ve Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”)’ne gönderilir. Anılan raporlara Banka’nın Türkçe ve İngilizce olarak kurumsal web sitesinde de yer verilir.

Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

BDDK mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Banka’nın yıllık faaliyet raporları Yönetim Kurulunun ve Bağımsız Denetim Şirketinin onayından geçirilir. Bankamız ve iştiraklerine ilişkin gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan yıllık faaliyet raporu, öngörülen yasal süreler içinde Türkçe ve İngilizce olarak KAP’ta ve kurumsal internet sitesinde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulur. Ayrıca, ilgili rapor, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nden ve Banka’nın şubelerinden de temin edilebilir. Üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları ise finansal tablolarla birlikte Türkçe ve İngilizce olarak KAP ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumları

VakıfBank’ta, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri, finansal analistler, derecelendirme kuruluşları ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafları ile ilişkilerin en etkin şekilde yürütülmesi ve Banka’nın şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Bu kapsamda, şirket üst yönetimi ile ilgili taraflar arasında bir köprü görevini üstlenen Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, bir yandan şirketin yatırım mesajlarını pay sahiplerine iletirken; bir yandan da pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimlerin üst yönetime iletilmesi amacıyla periyodik olarak raporlamalar yapar. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, e-posta, faks, telekonferans, sunumlar, bilgilendirme toplantıları, yatırımcı bültenleri ve açıklama/duyuru gibi çeşitli iletişim araçlarını kullanarak eşitlik ilkesi çerçevesinde ilgili taraflardan gelen ticari sır ve müşteri sırrı niteliğinde olmayan tüm bilgi taleplerini karşılar ve böylece Banka’nın operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin en iyi şekilde aktarılmasını sağlar.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışında organize edilen konferanslara Banka adına katılır ve ayrıca yatırımcılarla birebir bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek Banka’nın uluslararası platformda tanınırlığına katkıda bulunur.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Banka’nın mali yapısı ile ilgili gelişmelere ilişkin üçer aylık dönemlerde solo finansal raporların kamuya açıklanmasının ardından mali performansa ilişkin sunumlar hazırlayarak telekonferanslar düzenler, yatırımcı ve analistleri bilgilendirir ve onlardan gelen soruları yanıtlar.

E-posta yoluyla pay sahipleri, derecelendirme kurumları ve VakıfBank hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, yatırımcı sunumları ve ilgili bilgiler düzenli ve periyodik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından iletilmektedir.

Yatırımcı ve analistlerle yapılan toplantılarda kullanılan üçer aylık finansal dönemlere ait yatırımcı sunumları İngilizce ve Türkçe olarak VakıfBank web sayfasında yayımlanmaktadır.
(https://www.vakifbank.com.tr/bireysel.aspx?pageID=2546)

VakıfBank, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.vakifbank.com.tr) yayınlamaz. VakıfBank analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. VakıfBank, hisse senedi hakkında rapor yazan ulusal ve uluslararası analist bilgilerine kurumsal internet sitesinde yer verir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

VakıfBank’ta, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası aracının değerine veya yatırım kararlarına etki etmesi muhtemel olan bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya duyuruluncaya kadar gizliliğinin korunması esastır. Banka içerisinde içsel bilgilere erişimi olan kişiler içsel bilgilerin korunması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmişlerdir. Faaliyetleri nedeniyle banka ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları ve sendikalar gibi kurumlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Banka ile Banka nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Banka organizasyonu içerisindeki görevleri, bu kişilerce erişilen bilginin içeriği ve ilgili mevzuatta belirtilen nitelikler kriter olarak alınmaktadır. Bu çerçevede, Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Banka ile ilişkili içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli erişen ve aynı zamanda Banka’nın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi bulunanlar idari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamında yer alır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe yönelik bilgi ve beklentilerin kamuya açıklanması durumunda, açıklanan bilgilerin, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesine ve yanıltıcı olmamasına özen gösterilerek ilgili mevzuat hükümleri ve Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde belirlenen esaslara uygun hareket edilir.

Haber veya Söylentilerin Takibi ve Doğrulanması

VakıfBank hakkında basın-yayın organlarında veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber veya söylentilerin takibi Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından düzenli olarak yapılmakta ve Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili birimlere bildirimde bulunulmaktadır.

Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organlarında çıkan, Banka’yı temsile yetkili kişilerce yapılmayan veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) No'lu Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklama yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın yayın organlarına ve Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kanallarına ulaştırılması, kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.

Basın yayın organlarında çıkan ve Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan ancak Banka üst yönetimi tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.

Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak VakıfBank hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaz. Çıkan haber, ertelenen bilgiye ilişkin bir bilgi ise Banka kaynaklı ve doğru bilgiyi içermesi hususu gözetilerek ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.

Kurumsal İnternet Sitesi

VakıfBank’ın internet sitesine, www.vakifbank.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde internet sitesi aktif olarak kullanılmakta olup, sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir. Kamuya yapılan tüm duyurular ve özel durum açıklamaları ile Bankaya ilişkin detaylı bilgi kurumsal web sitesinde yer alır. Menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilen Banka’nın kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal internet sitesinde muhafaza edilir.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Adı geçen Müdürlüğün mektup adresi, telefon ve fax bilgileri ile e-posta adresi kurumsal internet sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da kurumsal internet sayfasında yer verilir.