Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme

VakıfBank için, finansmanı planlanan tüm projelerin çevreye yönelik olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin saptanması kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ön gereklilik oluşturmaktadır. “ÇED Olumlu" veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alındıktan sonra finansman süreci başlatılmaktadır.

Ayrıca sektör ayrımı yapılmaksızın gerekli olduğu durumlarda çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri yapan piyasanın uzman şirketlerinden danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Danışmanlık raporlarında belirtilen hususlar gerektiğinde kredi sözleşmelerinde proje firmalarının gerçekleştirmesi gereken taahhütler olarak yer verilmektedir. Projelerin gerek yatırım gerek işletme döneminde izlenmesi kapsamında söz konusu çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri ve buna ilişkin taahhütler gözden geçirilmektedir.

VakıfBank çevreye olumsuz etkileri minimum düzeyde olan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile sürdürülebilir projelere finansman sağlama konusunda kurumsal politikasını geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda VakıfBank, kredi politikası gereği yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji verimliliği sağlayan çevre dostu ve sürdürülebilirlik prensibi ile uyumlu projelerin finansmanına öncelik vermektedir.