Faydalı Bilgiler

Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Borsa İstanbul piyasalarında gerçekleşen gerçekleştirilen bütün menkul kıymet alım/satım işlemlerinin takası Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir.

MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.)

MKK; paylar, yatırım fonları, BYF‘ler, banka bonoları, özel sektör borçlanma araçları, varantlar, sertifikalar, varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymetler DİBS ve kira sertifikaları gibi kaydi sermaye piyasası araçları için merkezi saklama kurumu faaliyetlerini yürütmektedir. MKK;Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler itibarıyla ve hak sahipleri bazında saklamak ve ilgili kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemekle yükümlüdür. Kuruluş, kaydi sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve bunları uygulamak, kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak, SPK tarafından ilgili mevzuata göre kaydi olarak ihracı ve MKK sisteminde saklanmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin işlemleri yapmak ve bu kıymetlerle ilgili işlemleri yerine getirmek görevlerini de yürütmektedir.

Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yatırım Kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde Kurulca, Kanun çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğine sahip Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) görevlendirilmiştir. Yatırımcı Tazmin Merkezi ile ilgili detaylı bilgilere www.ytm.gov.tr web sayfasından ulaşılabilmektedir.

a)Tazminin Kapsamı

Yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşur.

Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları, bu madde kapsamında tazmin talep etme hakkına sahiptir. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir.

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı suçlarından ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemler ile ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır.

Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı yüzbin Türk Lirasıdır. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. YTM tarafından ödenecek azami tutarın üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olması halinde devralana YTM tarafından ödeme yapılmaz.

b)Tazmin Süreci

Yatırımcılar tazmin taleplerini YTM’ye yazılı olarak yaparlar. Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.

YTM, tazmine hak kazanan yatırımcıları mümkün olan en kısa sürede tazmin etmek üzere gerekli hazırlıkları yapmak ve hak sahiplerini ve tazmin tutarlarını belirledikten sonra üç ay içinde ödemeleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Zorunlu hallerde bu süre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile en fazla üç ay daha uzatılabilir.

Yatırımcıların tazmin talepleri, yatırım kuruluşunca karşılanmayan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçlarının iade yükümlülükleri üzerinden hesaplanır. Yatırımcılar adına saklanan sermaye piyasası araçları hak sahiplerine öncelikle dağıtılır. Bu sermaye piyasası araçları, bulundukları her bir hesap bazında ve özellikle yerine getirilmemiş takas yükümlülükleri için mahsup edilir. Tazmin tutarı, kanuni ve akdî şartlar uyarınca yatırım kuruluşunun mahsup ve benzeri talepleri de dikkate alınarak belirlenir.

Kaydileştirilmeme nedeniyle YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçları hakkında duyuru için tıklayınız.

Sizin İçin Seçtiklerimiz