İnsan Sermayesi

Stratejik hedeflerimize ulaşmak ve rekabetçi olabilmek için nitelikli insan kaynağımızı önemsiyor, finans sektöründe yeni yetkinlikleri geliştirmek, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve müşterilerin farklılaşan beklentilerine yanıt vermek üzere; insan kaynağımızı güçlendirmeye yatırım yapıyoruz. İnsan kaynakları politikamız doğrultusunda, modern çağın gerekliliklerine uygun şekilde çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve mutluluğunu dikkate alan bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Yaklaşım ve Göstergeler

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

İş ortamında fırsat eşitliğini ve çeşitliliği önemsiyor dil, etnik köken, yaş, toplumsal cinsiyet, siyasi düşünce, inanç gibi konularda ayrım yapmıyor, çalışanlarımıza eşit fırsat ve haklar sunuyoruz. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization - ILO) ilkelerini rehber alıyoruz.


Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında aktif şekilde ve eşit haklarla yer almasını destekliyoruz. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkelerini (Women Empowerment Principles - WEPs) imzaladık ve bu anlaşmayı imzalayan Türkiye’den ilk kamu kuruluşu olduk. Bununla birlikte, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucularından biri olarak T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde ve Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle hazırlanan İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzacısıyız. Son olarak, 2020 yılında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (Bloomberg GEI) seçilerek Türkiye’den endekse dâhil olan iki bankadan biri olduk.

Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi

Stratejik hedeflerimize ulaşmak ve sektörde rekabet avantajı sağlamak için çalışanlarımızın yetkinliklerini artırıyor ve yeni yetenekler kazandırıyoruz. Çalışan gelişimi ve yetenek yönetimi uygulamalarını hayata geçiriyor, performans değerlendirmesi yapıyor, çalışanların potansiyellerine uygun kariyer planlaması sunuyor ve eğitimler düzenliyoruz.

Performans sistemimiz, kurumsal stratejik hedefler ile ilişkili iş hedefleri ve yetkinlik değerlendirmesi ekseninde ilerliyor. 2019 yılında performans sistemimize tüm banka çalışanlarını dâhil ettik.

Ayrıca 2019 yılında, bağlı ortaklıklarımız ile insan kaynakları alanında iş birliği oluşturarak Bankamız ile uyumlu hale gelmelerini sağlamak amacıyla kariyer ve ücret yönetimi ile performans yönetimi konularında gerekli çalışmaları yaptık.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Banka içindeki ücretlendirme politikamızı her seviyede üstlenilen risk ve alınan sorumluluğa uygun olacak şekilde belirliyor, çalışanlarımızın temel haklarını gözeterek adil ücretlendirme yapıyor ve yan haklar sunuyoruz. Ücret politikamızı yılda bir kez gözden geçiriyor, her kademedeki yönetici ve çalışanımız için ücret belirlerken; etik değerlerimiz, iç dengelerimiz ve stratejik hedeflerimiz ile uyumlu olmasını ve çalışanımızın sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemesini esas alıyoruz.

Ücret ve ücret artışlarını; kapsam içi çalışanlarımız için Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile kapsam dışı çalışanlarımız için ise Yönetim Kurulu kararıyla belirliyoruz. Banka, Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) ile 01.05.2019-30.04.2021 tarihleri arasını kapsayan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesini gerçekleştirdiğimiz 2019 yılında, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışan oranımız %85’tir.

Ayrıca çalışanlarımıza ücret dışında ikramiye, performans primi, temettü, sağlık sigortası, çeşitli izinler gibi temel ihtiyaçlara ilişkin olanak sunuyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. bünyesindeki bireysel emeklilik sistemine dâhil olma imkânı yanında, çalışanlarımıza İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik Planı çerçevesinde de katkı sağlıyoruz.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti

Finans sektöründe farklılaşmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için çalışanlara mutlu ve güvende hissedeceği bir iş ortamı sunuyoruz. Bu doğrultuda çalışanların gelişimini destekliyor, onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. İç müşteri memnuniyeti ile çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketleri düzenliyoruz.

Çalışanlarımızın markamız ve marka algımıza olan güveninin, bağlılığının, iş-özel yaşam dengesinin, performans yönetimi, ücret, eğitim ve gelişim olanaklarına ilişkin görüşlerinin, yöneticileri hakkındaki genel değerlendirmelerinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz, 2019 yılı Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırmasına %81 oranında önemli bir katılım sağladık. Çalışanlarımızın görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir diğer faaliyet ise; Öneri Platformudur. Platform aracılığıyla çalışanlarımızın ilettiği Bankamıza değer katacağını düşündükleri fikir ve önerilerinin hayata geçirilmesi kapsamında çalışmalar yürütüyoruz.


Çalışanların memnuniyetini artırmada iş ve özel hayat dengesinin öneminin farkındayız ve bu kapsamda, çalışanlarımızın ve ailelerinin bedensel ve ruhsal gelişimini desteklemeye ve iç motivasyonu artırmaya yönelik özel seminerler düzenliyoruz. Bizbize Sohbetler Platformunda her ay çeşitli konularda uzman kişilerin konuşmacı olduğu konferanslar düzenliyoruz. Kurum içi bilgilendirmeyi ve paylaşımı artırmak amacıyla oluşturduğumuz sosyal medya hesabımız “vbizimyerimiz” üzerinden canlı yayınlar ile de paylaştığımız sohbetlerimize 2.000 kişinin üzerinde katılım sağladık.

Çalışan motivasyonunu artırmak amacıyla yarattığımız Mutlu Cuma konsepti altında çalışanlara özel etkinlikler düzenliyor ve küçük hediyeler sunuyoruz. Sağlıklı Yaşam Kulübü çalışmaları kapsamında istihdam ettiğimiz kurum diyetisyeni ve haftada bir gün mesai sonrası düzenlenen 20 kişilik ofis içi egzersiz derslerine ek olarak; kulübümüz aracılığıyla verdiğimiz sağlıklı yaşam ve atıştırmalık önerilerimiz ile tüm çalışanlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Şirketler arası spor yarışmalarının olduğu Kurumsal Oyunlar (Corporate Games) kapsamında çalışanlarımıza destek veriyoruz. İstanbul Çok Sesli Korosundan sonra İzmir Çok Sesli Korosunu da kurduk. Ayrıca tiyatro, ebru kulüplerimiz ile de çalışanlarımızın boş zamanlarını değerlendirmeleri için uygun ortamlar yaratıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız ile insana verdiğimiz üstün değeri yansıtıyor, çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu çerçevede İSG konusunda yasal gerekliliklerle birlikte uluslararası standartlara uygun hareket etmeyi temel gereklilik olarak benimsiyoruz. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını alan Türkiye’deki ilk banka olarak, İSG süreçlerine ilişkin yükümlülüklerimizin tamamını 2019 yılında da yerine getirdik ve denetim firması tarafından gerçekleştirilen ara denetimler neticesinde OHSAS 18001 belgesinin devamlılığını sağladık. 2020 yılında ise ISO 45001 Sertifikasını almayı hedefliyoruz.

İSG konusunda Banka genelinde bilinci artırmak amacıyla düzenli olarak sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri veriyor, işe yeni başlayan her çalışanımızın da oryantasyon eğitimi kapsamında bir gün süreli İSG eğitimine katılımını sağlıyoruz. 2019 yılında toplam 12.731 kişiye İSG eğitimi verdik. Bunlarla birlikte, çalışanlarımız için kurum içi portaldaki yayınlarımız arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Bankası yer alıyor. Ayrıca tüm birim ve şubelerimizde İSG konusunda belirlenmiş çalışan temsilcileri bulunuyor.

Proaktif risk yönetimi anlayışı ile riskleri önceden tespit ediyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 adet şube ve birimde Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Planı hazırladık. Böylece 934 şubenin 282 birimin Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Planını tamamlamış olduk. Ülkemizin konumu itibarıyla var olan deprem gerçeği ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması amacıyla 600’ün üzerinde şubemizde tatbikatlar gerçekleştirdik.

Çalışan Eğitimleri

İzlediğimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde; çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusundaki gelişimlerinin desteklenmesi, motivasyon ve iş tatmini yaratılması ve iş verimliliğinin artırılmasını eğitimler yoluyla sağlıyoruz. Bu kapsamda, stratejilerimiz ve çalışanlarımızdan beklenen yetkinlikler ile bireysel ihtiyaçlar kapsamında yaptığımız eğitim ihtiyaç analizi sonucu belirlenen 540 konuda 1.564 adet sınıf içi eğitim gerçekleştirdik. Online eğitim platformu üzerinden 158 konuda verdiğimiz e-öğrenme eğitimlerinden 503.778 katılımcı yararlandı. Böylece, çalışan başına verdiğimiz ortalama eğitim süresi 58,6 saate ulaştı.

Eğitim programlarımızı aşağıdaki kategorizasyon kapsamında veriyoruz;

  • Göreve yeni başlayan çalışanlarımıza yönelik “Temel Eğitim Programları”,
  • Halihazırda farklı unvanlarda görev yapmakta olan çalışanlarımızın kariyer gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanmış bireysel gelişim ve mesleki/teknik konuları içeren “Gelişim Programları”,
  • Yönetici pozisyonunda görev yapmakta olan çalışanlarımızın yönetsel ve mesleki, teknik yetkinliklerini artırmaya yönelik “Yönetici Geliştirme Eğitim Programları”,
  • Bilgi işlem birimlerinde görev yapmakta olan çalışanların ilgili iş süreçlerini destekleyecek ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak “Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları”
  • Kişisel, ekip ve kurumsal gelişimi destekleyen ve tüm çalışanları kapsayan mesleki/teknik/ bireysel, gelişim/yönetsel, yetkinlik/yasal, zorunluluk/sosyal, sorumluluk/hobi alanlarında geliştirilmiş çok sayıda e-öğrenme eğitimini içeren “Online Eğitim Programları”

Eğitim programlarında Bankamız insan kaynağının kullanımının artırılmasına ve konusunda uzman çalışanların iç eğitmen olarak değerlendirilmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında tüm eğitimlerimiz içerisindeki iç eğitmenler tarafından verilen konuların payını %20’nin üzerine çıkardık.