Kar Dağıtım Politikası

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun (VakıfBank) kâr dağıtımına ilişkin hususlar, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kanunu’nun 9’uncu ve Ana Sözleşmesi’nin 35’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, Banka’nın yıllık net dönem kârından;

a-) %5’i ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçesine,

b-) %5’i birinci fevkalade yedek akçesine,

c-) %9’u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak personele,

d-)Bakiyeden, Türk Ticaret Kanunu’nun 523/2 maddesi uyarınca aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Banka’nın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli gördüğü takdirde Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara dağıtılır.

Olağan yedek akçesi Bankanın ileride vukuu muhtemel, birinci olağanüstü yedek akçesi ise olağanüstü zararlarını karşılamak üzere tefrik olunur.

İkinci olağanüstü yedek akçesinin, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Banka’nın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen ve bu arada sermaye artışlarından artan sermayeyi kısmen veya tamamen karşılamakta kullanılmasına Genel Kurulca karar verilebilir.

Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

Bu çerçevede VakıfBank, ileriye dönük büyüme stratejisi, finansman ihtiyaçları, genel ekonomik şartları ve sermaye yeterlilik oranı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan Koruyucu Hükümler ile belirlenmiş standart oranların hedeflenen seviyede olması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun uygunluğunu dikkate alarak kâr dağıtım politikası belirler.

Yönetim Kurulu, her yıl kâr dağıtımına ilişkin önerisini Genel Kurul’a sunar. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.

Kâr, ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul’un belirlediği tarihte ve Genel Kurulca belirlenen şekilde ödenir.