Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi

Üye

Serdar Tunçbilek

Üye

Dilek Yüksel


Denetim Komitesi’nin Görevleri;

 • Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
 • Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak,
 • Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
 • Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
 • İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin işleyişi hakkında düzenli raporlar almak,

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi

Başkan

Abdi Serdar Üstünsalih

Üye

Serdar Tunçbilek

Üye

Şahin Uğur

Yedek Üye

Adnan Ertem

Yedek Üye

Dilek Yüksel


Kredi Komitesi’nin Görevleri

 • Bankacılık Kanunu’ndaki görevleri Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre yapmak,
 • Kredi açılmasında Genel Müdürlüğün yazılı önerisini almak, hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarını temin etmek,
 • Komitenin faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlendiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin Komite’nin faaliyetleri hakkında isteyebileceği her türlü bilgiyi vermek ve her türlü kontrolü yapmalarına yardımcı olmak,

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan

Dilek Yüksel

Üye

Abdülkadir Aksu

Üye

Sadık Yakut

Üye

Ali Tahan

Üye

Korhan Turgut


Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri

 • Banka’da Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
 • Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
 • Yönetim Kurulu’na uygun bağımsız üye adayları saptanması, değerlendirilmesi ve belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, belirlenen adayları Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
 • Banka’da sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu en üst mercii olarak faaliyetlerini sürdürmek.

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi

Üye

Mustafa Saydam

Üye

Dr. Adnan Ertem

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Komitesi 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile değiştirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin altıncı ilkesi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 82893 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme Komitesi’nin Görevleri

 • Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Banka’nın uzun vadeli hedeflerini de dikkate alarak oluşturmak,
 • Banka’nın ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri tespit etmek,
 • Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.