Yaklaşım

Başta hissedarlar olmak üzere tüm paydaşları korumak, onların menfaatleri doğrultusunda hareket etmek ve büyürken ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri’yle uyum içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerle uyumlu bir şekilde, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

VakıfBank’ta üst yönetim yapısı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu şekilde kurgulanmıştır. VakıfBank Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, Genel Müdür ve altı üye olmak üzere toplamda dokuz üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’nda üç bağımsız üye mevcuttur. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri birbirinden ayrıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi yoktur. Yönetim Kurulu’nda Genel Müdür haricinde icracı üye bulunmamaktadır.

Etkili kurumsal yönetimin, risklerin yasal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak proaktif bir yaklaşımla yönetilmesinden, çıkar çatışmasına sebep olabilecek durumların önlenmesinden ve şeffaflığı artıran etik bankacılık uygulamalarından geçtiğine inanıyoruz. Menfaat sahiplerine sunulması gereken bilgi ve belgeleri internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Kurumumuzu etkileyen veya etkileyebilecek finansal risklerin yanı sıra itibar riski ve çevresel riskler gibi finansal olmayan riskleri de takip ediyoruz ve riskleri ulusal mevzuat ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu kurduğumuz ve geliştirdiğimiz iç kontrol sistemleriyle yönetiyoruz.

VakıfBank, her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olmasının yanı sıra ilgili yasa, düzenleme ve ilkelere uyum sağlama konusunda da kararlıdır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet ile VakıfBank’tan hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede “sıfır tolerans” politikası doğrultusunda hareket edilir. Çalışanların, buna uygun şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine bağlı olarak disiplin cezaları gündeme gelir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına karşı mücadele edilmesi ile mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenmesi, başlıca odaklandığımız alanlar arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın herhangi bir şekilde suç gelirlerinin aklanması sayılacak ya da bu faaliyetleri kolaylaştıracak türde eylemde bulunması yasaktır.