Kurumsal YönetimVakıfBank’ın kurumsal yönetim ilkeleri, bankayı sürdürülebilir büyüme yolunda ileriye götürmek, hissedarların çıkarlarını korumak ve bununla birlikte menfaat sahipleri ve hissedarlara yönelik değer yaratmak için tasarlanmıştır.

VakıfBank, Bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

VakıfBank Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Paydaşlardan gelen bilgi talepleri, ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanmakta olup kamuyu aydınlatma mevzuatı kapsamında açıklamalar yapılmakta ve Banka internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde menfaat sahiplerine sunulması gereken bilgi ve belgelere yer verilmektedir