Pazarlar

PAZAR TANIM SEMBOL

Yıldız Pazar

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği Pazardır.

Z

Ana Pazar

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

N

Alt Pazar

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

T

Yakın İzleme Pazarı (YİP)

Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü Pazardır.

W

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı(YFÜP)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

K

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP)

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

Q

Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

S


Pazarları Belirleme Kriteri


Pazarlarda İşlem Görme Kriteri Yıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar
Piyasa Değeri (PD) > 500 Milyon TL > 60 Milyon TL
Fiili Dolaşımdaki payların Piyasa Değeri (FDPD) > 100 Milyon TL > 30 Milyon TL
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)  > %10 > %10
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı  > 1000 > 500
İmtiyaz  İmtiyaz varsa  FDO<%90 İmtiyaz varsa  FDO<%90
Yerli Fon  > 3 Milyon TL
Likidite < 2,5 < 7,5
(*) FDPD >  750 Milyon TL ve Likidite <2,5  Temettü > %10 ve FDPD > 30 Milyon TLa) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

d) İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğünce karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,

e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

g) Ek Kriter- Temettü Getirisi: Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini
ifade eder.Pazarlarda Uygulanacak İşlem Esasları


İşlem Esasları Yıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar YİP PÖİP
İşlem Yöntemi Sürekli İşlem Sürekli İşlem Sürekli İşlem 5 Kez Tek Fiyat 5 Kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem VAR VAR YOK YOKYOK
Brüt Takas YOK YOKVARVARVAR
Özkaynak Oranı Genel Hükümler % 75 % 0 % 0 % 0
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı Genel Hükümler  % 50 % 100  % 100 % 100
Fiyat Marjı  % 20 % 15  % 10 % 10 % 10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı YOK VAR - - -
Devre Kesici Tetikleme Oranı % 10 % 7,5  % 5 - -
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi
 Dakika
15 Dakika 15 Dakika --
Devre Kesici  Sonrası Eşleştirme Süreci 2
Dakika
2 Dakika 2 Dakika - -
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması (*) YOK YOKVARVARVAR
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali (*) VARYOKYOKYOKYOK
Açılış Seansında Piyasa Emri (*) VARYOKYOKYOKYOK


a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödüç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

b) Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.