Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı, banka çalışanlarının faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemeler ile etik ilkelere ve uluslararası diğer ilgili standartlara uyumunun sağlanmasıdır. VakıfBank olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını benimsemekteyiz.

Bankamız Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,
- Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Bankamız çalışanlarını,
- Bankamızın tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri ile çalışanlarını,
- Dış hizmet aldığımız firmalar ile iş ortakları ve çalışanlarını,

kapsamaktadır.

Bu Politika; Bankamız Kurumsal Yönetim İlkeleri, Etik İlkeleri, Personel Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi, Alım Satım ve İhale Yönetmeliği ile Banka mevzuatı ve yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, 2015 yılında değerlendirilmiş ve gerekli görülen konular kapsamında genişletilmiştir.


2. Tanımlar

Yolsuzluk; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Rüşvet ise bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekil ve alanda gerçekleştirilebilir:
• Hediye
• Siyasi Bağışlar
• Ağırlama Politikası
• Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları
• Kolaylaştırma Ödemeleri

örnek olarak sayılabilir.

3. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Politikanın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerle gerçekleştirilecektir.

Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası kapsamında, Bankamızda, yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyum sağlanması için gerekli süreç, sistem ve organizasyonel yapılar tesis edilmiş, ilgili görev ve sorumluluklar yazılı hale getirilmiştir. Buna göre;

• Etik ilkelerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi VakıfBank Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olup, banka personelinin bu ilkeleri ihlal edecek davranışlarda bulunması halinde disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu gibi durumların incelenmesi yetkisi Yönetim Kurulu’nun görevlendirmesi ile Disiplin Kurulu’na verilmiştir.

• Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yıl boyunca, Banka iştiraklerinde ve hizmet alınan firmalarda sürekli iç denetim yapılır ve denetimlerin sonucu, ihlal hususlarına ilişkin her türlü rapor Denetim Komitesi’ne sunulur. Periyodik olarak toplanan, Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim Komitesi, raporları değerlendirir ve gereken hususlarda güncellenme önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

• Teftiş Kurulu Başkanlığı banka faaliyetlerinin ilgili düzenlemelere ve politikalara uyumunu teminen gerekli denetimleri yapar ve gerçekleştirdiği bağımsız değerlendirme sonucunda, politikanın geliştirilmesi için ilgili birimlere bildirimlerde bulunur.

• Bankamızın bütün birimlerinin yöneticileri, potansiyel risklerin değerlendirilmesi, çalışanların, dış hizmet alınan firmalar ve iş ortaklarının Politika esaslarına uyumlarının sağlanması için kendi görev alanları çerçevesinde ilgili tedbirlerin alınmasından sorumludur.

• Bankamız çalışanları, üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlamak, yasal mevzuat ve Bankanın görev yönetmelikleri ile belirlenen görevlerini, yetkileri dahilinde yürütmek ve uyumlu bir şekilde çalışmak ile sorumludur.

4. Rüşvet ve Yolsuzluk

VakıfBank, her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olmasının yanı sıra ilgili yasa, düzenleme ve ilkelere uyum sağlama konusunda da kararlıdır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet ile VakıfBank’tan hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla (Dış hizmet alımı yapılan firmalar ile iş ortakları) iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır.

5. Yolsuzluk Eylemleri İçin Başlıca Risk Alanları

Bankamızda, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin etkin bir şekilde sağlanması amacıyla; ilgili birimler tarafından olası riskler önceden tanımlanır, hizmet ve faaliyetler kategorilere ayrılarak gerekli analiz çalışmaları yürütülür. Yapılan analiz çalışmalarının sonuçlarına göre risk bazlı yaklaşım çerçevesinde olası riskler dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Bu aşamada alınan tedbirler mevcut çalışanların pozisyonlarının hassasiyeti veya erişim düzeyleri gözetilerek belirlenmektedir.

a) Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Bankaca üçüncü şahıslara verilen her türlü hediye alenen, iyi niyet çerçevesinde teklif edilmektedir. Hediyenin kabulü için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ve bu koşullara uygun olarak personelin şahsına değil şirkete verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemektedir.

Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemesi açısından böyle durumlarda hediye teklif edilmemekte veya kabul edilmemektedir.

b) Siyasi Bağış

Banka faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya banka yararına olabilecek hizmet alımı ve verimi aşamasında herhangi bir kararın etkilenmesi için hiçbir devlet yetkilisine veya siyasi parti adayına kurumsal ya da kişisel bir ödeme yapılmaması, hediye verilmemesi, yardım veya bağışta bulunulmaması esastır.

Bağış ve yardımlara ilişkin esaslar, Bankamız Bağış ve Yardım Politikası’nda düzenlenmiş olup, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler, tabi olduğu bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat dâhilinde, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlar, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak menfaat sahiplerinin ve ortaklarının; yıllık faaliyet raporuyla da kamuoyunun bilgisine sunulur.

c) Ağırlama Politikası

Ticari ilişkileri geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edilebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve Banka ile arasında ticari ilişki bulunan diğer firmalar bulunabilir. VakıfBank tarafından sunulan ağırlama alenen, iyi niyet çerçevesinde koşulsuz teklif edilmektedir.

Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet vermemesi açısından böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamakta veya kabul edilmemektedir.

d) Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Destek hizmetleri de dâhil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. Bu amaçla dış hizmet alınan firma ve iş ortaklarıyla yapılan bütün anlaşma ve sözleşmelerde Bankamızın politikalarına uyum gösterilmesi, firma ve iş ortaklarının çalışanlarının bu hususları anlaması ve uygulaması dahil edilir. Söz konusu esaslar ile olası riskler bertaraf edilir. Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası’na aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olumsuz bir istihbaratı olan, bu alanda herhangi bir izleme listesinde bulunan firma ve iş ortakları ile hiçbir surette çalışılmaz. Dış hizmet alınan firma ve iş ortaklarının seçiminde olağan teknik ölçütler dışında olumlu bir geçmişe sahip olmaları, Bankamızın politikalarına ve etik ilkelerine eşdeğer politikalara sahip olmaları da gözetilir. Bununla birlikte, dış hizmet alımı sonucu gerçekleştirilecek ödemelerin meşru ve servisle orantılı olup olmadığı da kontrol edilir.

Dış hizmet alımına ilişkin tüm süreçlerde yer alan ilgili birimler Bankamız iç denetimine tabi olup yapılan denetimlerinde yukarıda bahsedilen esaslara uyulup uyulmadığı değerlendirilir.

Ayrıca, Bankamızın kamu sermayeli bir banka olması nedeniyle özel sektörde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşların tabi olduğu denetimlere ilave olarak Sayıştay Denetçileri tarafından da sürekli olarak denetime tabi tutulmakta, bilgi, belge ve iş süreçleri incelenmekte ve bu kapsamda Sayıştay Başkanlığınca her yıl bir denetim raporu düzenlenmektedir.

e) Kolaylaştırma Ödemeleri

Banka, politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak amacıyla kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir.

6. Hatasız Kayıt Tutma

Bankanın, muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, Etik İlkeler ve banka mevzuatı ile düzenlenmiş olup, bu çerçevede üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

7. Eğitim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası tüm çalışanlara duyurulmuştur. Ayrıca intranet ortamında sürekli ve kolay bir şekilde erişilebilir konumdadır.

Personelin söz konusu politikada yer alan ilkeleri benimsemesi ve bu esaslara uygun olarak çalışmalarını sürdürmesi amacıyla sürekli olarak eğitimler düzenlenmekte, bu çerçevede yasal zorunluluklar ve mevzuat gereklilikleri göz önünde bulundurularak, personele “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele”, “Rekabet Hukuku” ve “Dolandırıcılık” konularını kapsayacak şekilde düzenli olarak eğitim verilmektedir.

8. Politikaya Aykırı Durum ve Davranışların Bildirilmesi

Banka çalışanları veya Banka adına hareket eden kimseler karşılaştıkları işlemlerde bu politika kurallarına aykırı hareket eden kişi ve kurumları veya bu kurallara aykırılık gösteren her hangi bir durumu derhal ve direk olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletmekle yükümlüdür. Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma esnasında da gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilir ve öncelikli olarak bildirimi yapan personelin zarar görmemesi esasına uygun hareket edilir.

9. Politikaya Uygun Hareket eden Personelin Desteklenmesi ve Korunması

Banka rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi ile ilgili kuralları işleten personele; bu kurallara uygun hareket etmesinden dolayı herhangi bir zarar görmeyeceğini, politikalara uygun hareket eden personeli her hal ve şart altında koruyacağını ve bu konuda Teftiş Kuruluna yapılan bildirimlerin gizli tutulacağını taahhüt eder.

10. Yaptırım

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

Ayrıca, ilgili mevzuata uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.