Sorumlu Finansman

Vakıfbank’ın topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışının temelini sorumlu finansman oluşturmaktadır. VakıfBank için, finansmanı planlanan tüm projelerin çevreye yönelik olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin saptanması kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ön gereklilik oluşturmaktadır. “ÇED Olumlu" veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alındıktan sonra finansman süreci başlatılmaktadır.

Ayrıca sektör ayrımı yapılmaksızın gerekli olduğu durumlarda çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri yapan piyasanın uzman şirketlerinden danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Danışmanlık raporlarında belirtilen hususlar gerektiğinde kredi sözleşmelerinde proje firmalarının gerçekleştirmesi gereken taahhütler olarak yer verilmektedir. Projelerin gerek yatırım gerek işletme döneminde izlenmesi kapsamında söz konusu çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri ve buna ilişkin taahhütler gözden geçirilmektedir.

VakıfBank çevreye olumsuz etkileri minimum düzeyde olan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile sürdürülebilir projelere finansman sağlama konusunda kurumsal politikasını geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda VakıfBank, kredi politikası gereği yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji verimliliği sağlayan çevre dostu ve sürdürülebilirlik prensibi ile uyumlu projelerin finansmanına öncelik vermektedir.

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

VakıfBank sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bileşenlerinden birini sürdürülebilir ürünler oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılacak yatırım projelerine, uygun vade ve koşullarda proje finansman desteği sağlayarak; güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi yenilenebilir çevre dostu alternatif enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları, finanse etme imkanı sunulmaktadır.

Ayrıca, sera gazı salımlarının, fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli fonlar alınmaktadır.

2010 yılında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edilen TurSEFF I (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı) Kredisi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları toplam tutarının %100’üne kadar finanse edilmiştir. TurSEFF II ve Dünya Bankası iş birliği ile oluşturulan KOBİ Enerji Verimliliği Programı kapsamında yaklaşık 100 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projesine 35 milyon ABD Doları’nın üzerinde finansman desteği sağlanmıştır.

TurSEFF Kredilerinde Banka;  • 2010 Yılında TurSEFF projesinde programın devam ettiği 14 ülke içinde en kısa sürede ilk krediyi kullandıran banka,
  • TurSEFF Sürdürülebilir Enerji Mükemmellik Ödülleri Töreni’nde “Enerji Verimliliği Finansmanında Lider Banka” ödülü
  • EBRD'nin fotovoltaik sektörüne ilk kredisini kullandıran banka,
  • Enerji performans garantili kontrat sistemi (EPC) finansmanı örneğini gerçekleştiren ve Enerji Bakanlığı tarafından ödüllendirilen LED aydınlatma projesi finansmanını sağlayan banka,
  • TurSEFF II projesinde ilk krediyi kullandıran banka
  • TurSEFF 3. aşamasına dahil olan ilk banka unvanlarını almıştır.

2011 yılında, Seküritizasyon kredisi çerçevesinde orta ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için EBRD ile MidSEFF - Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Projesi bağlamında kaynak temin edilmiştir. Yine aynı alandaki yatırımları desteklemek amacıyla EIB ile İklim Değişikliği Projesi (Climate Change) kapsamında finansman sağlanması için anlaşmaya varılmıştır. Bu projeler kapsamında fonlanacak projelerin;  • Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi,
  • Endüstriyel firmaların enerji verimliliğinin arttırılması,
  • Endüstriyel atıklardan enerji üretilmesi konularında katkı sağlaması öngörülmüştür.

2012 yılında, EBRD kaynaklı diğer bir kredi olan “TurAFF – Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı Programı” kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde tarım ve tarım ürünleri ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli firmaların finansmanında kullanılmak üzere yeni bir kredi temin edilmiştir. Hem işletme hem de yatırım kredisi şeklinde kullandırılabilen kaynak ile tarımsal ve hayvansal üretime girdi sağlayan, tarımsal ve hayvansal üretim yapan, birincil ve ikincil gıda ve içecek işleyen, gıda ve içecek sektörü ile ilgili paketleme, dağıtım ve toptan/perakende ticaret işi ile uğraşanların desteklenmesi amaçlanmıştır. Turaff Türkiye Tarım İşletmeciliği Finansman Kredisi ile 23 milyon Avro tarıma, 17 milyon Avro KOBİ’lere olmak üzere yaklaşık 40 milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

2013 yılında, Dünya Bankası ile KOBİ’lerde Enerji Verimliliği projesi kapsamında her birine eşit olmak üzere üç kamu bankasına kaynak temin edilmiş olup krediye ek olarak Global Environmental Facility (GEF)’den Enerji Verimliliği projesine eğitim ve teknik destek amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile üç banka arasında paylaştırılacak olan hibe tahsis edilmiştir.