Yaklaşım

Başta hissedarlar olmak üzere tüm paydaşları korumak, onların menfaatleri doğrultusunda hareket etmek ve büyürken ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri’yle uyum içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerle uyumlu bir şekilde, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

VakıfBank’ta üst yönetim yapısı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu şekilde kurgulanmıştır. VakıfBank Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, Genel Müdür ve beş üye olmak üzere toplamda sekiz üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’nda üç bağımsız üye mevcuttur. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri birbirinden ayrıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi yoktur. Yönetim Kurulu’nda Genel Müdür haricinde icracı üye bulunmamaktadır.

Etkili kurumsal yönetimin, riskleri yasal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak proaktif bir yaklaşımla yönetmekten, çıkar çatışmasına sebep olabilecek durumların önlenmesi ve şeffaflığı arttıran etik bankacılık uygulamalarından geçtiğine inanıyoruz. Menfaat sahiplerine sunulması gereken bilgi ve belgeleri internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Kurumumuzu etkileyen veya etkileyebilecek finansal risklerin yanı sıra itibar riski ve çevresel riskler gibi finansal olmayan riskleri de takip ediyoruz ve riskleri ulusal mevzuat ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu kurduğumuz ve geliştirdiğimiz iç kontrol sistemleriyle yönetiyoruz.

VakıfBank olarak her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olmakla birlikte ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet ile VakıfBank’tan hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede “sıfır tolerans” politikası doğrultusunda hareket edilir. Çalışanların, buna uygun şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine bağlı olarak disiplin cezaları gündeme gelir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.

Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanına karşı mücadele edilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasını engelleyebilmek, başlıca odaklandığımız alanlar arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın, herhangi bir şekilde suç gelirinin aklanması sayılacak ya da bu faaliyetleri kolaylaştıracak işlem ve eylemlerde bulunması yasaktır.